Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Dodavatel stavby

  • Pokud má stavebník autorizovanou projektovou dokumentaci na rodinný dům a má podanou žádost o stavební povolení, je nezbytné provést rozhodnutí, zda bude stavbu realizovat svépomocí nebo dodavelsky tzv. „na klíč“ pomocí stavební firmy.
  • Pokud se rozhodne, že bude ralizovat stavbu svépomocí (stavba pro bydlení do 150m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěmi nadzemními podlažími a podkrovím), je nutné zajistit stavební dozor , není-li stavebník sám odborně způsobilý. V tomto případě je ideální pro nákup stavebních materiálů využit slevových kupónů od partnerů této publikace.
  • Realizace stavby dodavetlesky odborně způsobilou stavební firmou je cestou jednoduší , protože rozsah stavby , termíny a ceny jsou dohodnuty ve smlouvě o dílo a jsou jasně dané záruční lhůty na celé dílo jako celek . Další nespornou výhodou je snížená sazba DPH ve výši 9% . Pro výběr zhotovitele stavby rodinného domu je nejvhodnější projekt stavby, který nejpřesněji definuje navržené stavební materiály. Ideálním doplňkem této dokumentace je výkaz výměr a ocenění, kde jsou jasně definovány po položkách užité stavební materiály . Smluvně lze rozdělit stavbu na záklaní etapy a to hrubou stavbu , technické zařízení stavby včetně úpravy povrchů a kompletace stavby .
  • Pro výběr dodavetele stavby je výhodné oslovit více firem a nechat si od nich vypracovat cenouvu nabídku dle projektu stavby a výkazu výměr , návrh smlouvy o dílo a doložení obdobných realizacích, které lze ověřit. Stavební firmu do výběrového řízení lze vybírat dle doporučení známích a jejich zkušeností , dle nabídky na internetu . K výběru stavební firmy doporučujeme přizvat i osobu , která bude vykonávat technický dozor investora nad realizovanou stavbou. Hlavním kritériem při výběru firmy je cena za realizaci stavby , proto je idální aby všechny firmy vyplnily identický výkaz výměr a ten byl náledně přehledně kontrolovatelný. Pozor může nastat situace kdy nejnižší cena nebude nejvýhodnější, zde je nutné ověřit předchozí realizace. Dalším významným kritériem je záruční doba na dílo , zpravidla se pohybuje v rozmezí 3 až 4 let .
  • Smlouva o dílo je nezbytný smluvní vztah mezi stavebníkem a dodavatelskou firnou (stavební podnikatel dle „stavebního“ zákona č.183/2006 Sb.) Smlouva o dílo musí nezbytně obsahovat termíny plnění jednotlivých etap stavby ve vazbě na ceny za provedení jednotlivých etap , záruční dobu , zádržné po předání díla na odstarnění vad a nedodělků. Nedílnou součástí smlouvy o dílo mus být položkový rozpočet stavby . Slouva o dílo mezi stavebníkem ( fyzickou osobou) a stavebním podnikatelem ( dodavatel stavby ) bude uzavřena podle občanského zákoníku.

Kam dál?