Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavební povolení rodinného domu

Stavební povolení stavby je výsledkem Stavebního řízení. Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je třeba, i pro její užívání, a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podle potřeby stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby může též stanovit, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Sloučené řízení

Stavební úřad může podle správného řádu spojit územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán nebo regulační plán.

Účastníci stavebního řízení

 • stavebník
 • vlastník stavby
 • vlastník pozemku, na kterém má být stavba provedena, není-li stavebníkem
 • vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena
 • vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno
 • ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno

Žádost o stavební povolení

Žádost obsahuje kromě obecných obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách.
K žádosti stavebník připojí:

 • doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu
 • projektovou dokumentaci zpracovanou oprávněnou osobou
 • plán kontrolních prohlídek
 • závazná stanoviska, popřípadě stanoviska nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, pokud je stavebník obstaral předem (seznam poskytne příslušný stavební úřad)

Proces stavebního řízení

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené doklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést a ověří, zda:

 • je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, - je projektová dokumentace úplná, přehledná, zda byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu
 • je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
 • předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány státní správy

Přerušení řízení

Zjistí-li stavební úřad, že v projektové dokumentaci nejsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, projektová dokumentace není v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy, s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu ,vyzve stavebníka k odstranění uvedených nedostatků a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Zahájení stavebního řízení

Stavební úřad oznámí účastníkům řízení, kteří jsou mu známi, a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení nejméně 10 dní před ústním jednáním, které spojí s ohledáním na místě, je-li to účelné. Zároveň upozorní dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Doručení stavebního povolení

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Platnost stavebního povolení

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Platnost stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.