Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projekt stavby

Typová projektová dokumentace rodinného domu pro provádění stavby řeší podrobněji architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v měřítku 1:50.

Projekt stavby

Dokumentaci projektu stavby tvoří následující dvě části.

Bungalovy: cena 31 460 Kč
Patrové RD: cena 44 044 Kč

Dopracování stavební a statické části dokumentace.Obsah projektu stavby

D) Dokumentace objektů

Architektonické a stavebně technické řešení

Textová část: technická zpráva

Výkresová část:
Základy - výkres základů zobrazuje:
- půdorysný pohled na konstrukce základů doplněný sklopeným řezem nebo řezy
- zakreslení ležatého svodu kanalizace a přívodního potrubí rozvodu vody pod úrovní podkladního betonu do výkresu základů.

Půdorysy - půdorysy podlaží zobrazují vodorovný řez v daném podlaží. Jsou zde okótovány svislé konstrukce a stavební výplně (okna a dveře), označení truhlářských konstrukcí (okna, dveře, schodiště), jsou zde legendy místností s uvedením povrchových úprav stěn, podlah a stropů, tabulka překladů a legenda materiálů.

Střecha - půdorys střechy zobrazuje pohled na střechu včetně zakreslení klempířských konstrukcí, jako jsou žlaby včetně svodů, oplechování detailů střechy, řešení prostupů střešní krytinou apod..

Řez - zobrazuje svislý řez objektem a znázorňuje výškové řešení objektu včetně legendy materiálů.

Fasády - zobrazují pohled na jednotlivá průčelí -fasády objektu. Jsou zde výškově okótovány zobrazené prvky, jako jsou okna, dveře, garážová vrata, výška okapní hrany střechy, výška hřebene a komínového tělesa.

Výpisy materiálů a výrobků - výpisy truhlářských, zámečnických a klempířských výrobků popisují rozměry, konstrukční vlastnosti a materiál jednotlivých navržených prvků.

Detaily - detaily zobrazují řešení vybraných konstrukcí nejčastěji v měřítku 1:10, např. řešení v oblasti soklu, parapetu a nadpraží okna, řešení okapní části střechy, řešení hřebene, střechy apod.

Stavebně konstrukční část

Textová část: technická zpráva a podrobný statický výpočet

Výkresová část:
Skladby a tvary konstrukcí - výkres skladby stropu zobrazuje řešení stropní konstrukce včetně sklopených řezů a výpisu stropních nosníků či panelů, výkres věnců ve 2.NP. Zobrazuje polohu tepelné izolace ve stropním věnci a stanoví vyztužení věnce v úrovni stropní konstrukce. Zobrazuje také pohled na ztužující železobetonové prvky v podkroví. Součástí výkresu jsou i svislé řezy a schéma vyztužení jednotlivých železobetonových konstrukcí.

Krov - výkres konstrukce krovu v měřítku 1:50. Zobrazuje nosné prvky krovu, stanovuje průřezy jednotlivých prvků a předepisuje jejich kotvení. Výkres obsahuje půdorys a svislé řezy krovem.

Osazení domu na pozemek – dopracování

Řeší založení objektu – šíři základových pasů zasakování dešťových vod, hrubé terénní úpravy.
Tuto dokumentaci je možno si objednat zvlášť u nás nebo ji může zpracovat třetí nezávislá osoba, např. místní projektant s oprávněním k projektové činnosti.
Podrobněji viz: Projektová dokumentace Osazení RD a napojení na inž. sítě.Změny projektové dokumentace

Cena změn je kalkulována individuálně dle rozsahu požadovaných prací.

Stavební a statická část: 787 Kč / hod.Uváděné ceny jsou včetně DPH.