Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Energetická náročnost RD

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií je jejich spotřeba na vytápění stále sledovanější. Energie spotřebovaná na vytápění obytných budov v České republice tvoří celých 60 % veškeré spotřebované energie domácností. Obecně platí, že prostředky investované do menší spotřeby na vytápění se dříve či později vrátí a v dlouhodobější perspektivě uživateli ušetří nemalé náklady.

Nabízíme Vám možnost zvolit si jeden ze 3 energetických tříd (A, B, C), v jakém bude projekt rodinného domu z naší široké nabídky zpracován.

Energetická třída Měrná roční spotřeba
energie na vytápění
Roční náklady
na vytápění
C - Úsporná (vyhovující ČSN 73 0540-2) 100 - 160 kWh/m2rok cca 14 000,- Kč
B - Velmi úsporná 51 - 99 kWh/m2rok cca 8 900,- Kč
A - Mimořádně úsporná 0 - 50 kWh/m2rok cca 7 800,- Kč


Roční potřeba tepla

Nároky na topení se uvádějí v měrné roční spotřebě energie na vytápění (kWh/m2 podlahové plochy rok). Roční náklady na vytápění jsou vypočteny pro rodinný dům s vytápěnou podlahovou plochou cca 180 m2 při použití kondenzačního plynového kotle.

Energetická třída C - úsporná

Domy v této energetické třídě (jejich obvodové konstrukce) splňují všechny požadavky platné normy (ČSN 73 0540-2:2011 - Tepelná ochrana budov) a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Obvodové konstrukce jsou jednovrstvé (Porotherm, Ytong) nebo v případě zdiva Sendwix a dřevostavby zateplené, okna jsou zaskleny tepelně izolačním dvojsklem a izolace střechy je řešena z minerální vaty mezi a pod krokve. Větrání objektu je řešeno okny, tj. přirozeným větráním. Jako zdroj tepla na vytápění je použit kondenzační plynový kotel se zásobníkem teplé vody.

detailní popis

Energetická třída B - velmi úsporná

Domy v této energetické třídě jsou navrženy jako nízkoenergetické, jejich roční potřeba tepla na vytápění musí být menší (nebo rovna) 50 kWh/m2. Projekty rodinných domů Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o v této energetické třídě dosahují většinou ještě nižších hodnot, průměrně se roční potřeba tepla na vytápění pohybuje okolo 35 kWh/m2. Konstrukčně musí být tyto domy již řešeny poněkud jinak než u předešlé energetické třídy. Obvodové stěny jsou většinou zatepleny, okna mají nižší součinitel prostupu tepla, kvalitnější rámy (většinou pětikomorové) se zasklením izolačním trojsklem. Izolace ve střeše je řešena jako nadkrokevní (což minimalizuje tzv. tepelné mosty) z kvalitní polyuretanové (PUR) pěnové izolace, v podlaze je též silnější izolační vrstva. Tato opatření by však nestačila, neboť většina tepla by unikla při větrání (z hygienických důvodů je dána minimální nutná výměna vzduchu). Větrání se zde tedy nepředpokládá pouze okny, ale systémem jednoduché vzduchotechniky s tzv. rekuperací tepla – to znamená, že odváděný vzduch ohřívá ten přiváděný. To v žádném případě však neznamená, že okna nelze otevřít a do domu pustit třeba vůni letní noci. Jako zdroj tepla na vytápění je použit kondenzační plynový kotel a celý systém je doplněn solárním předehřevem teplé vody.

detailní popis

Energetická třída A – mimořádně úsporná

Obalové konstrukce rodinných domů v této energetické třídě splňují hodnoty doporučené pro pasivní domy. Neplatí však, že všechny domy navržené v energetické třídě A budou pasivní. Parametrů pasivního domu nelze docílit u všech typů rodinných domů s jakýmkoliv umístěním. Roční potřebu tepla pro vytápění, která musí být nižší jak 15 kWh/m2, již nelze docílit pouhým zateplením obvodových konstrukcí, použitím velice kvalitních oken a vchodových dveří s nízkým součinitelem tepelného prostupu a nuceným větráním s rekuperací. Při návrhu těchto domů je třeba respektovat celou řadu dalších zásad: zónování dispozice, orientace domu ke světovým stranám, umístění oken, jejich tvar a velikost, kompaktnost domu, důsledné vyčlenění nevytápěných částí domu atd.. Proto lze nabízet pouze rodinné domy s velkým předpokladem pasivního standardu, ale rozhodující je až konečný výpočet zohledňující vlastní parcelu a osazení domu na této parcele. V každém případě se zde kalkuluje se solárními zisky a to jak pasivními tak prostřednictvím solárních kolektorů s předehřevem teplé vody. Jako zdroj může být použit plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, obě pochopitelně o velice malých výkonech.
Elektrický kotel či elektrické přímotopy nejsou vhodným zdrojem s ohledem na požadavek spotřeby primární energie.

detailní popis