Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Slovníček

Sekce slovníček slouží jako databáze stavebních pojmů používaných na tomto webu. Vzhledem k tomu, že se v našich textech nevyhneme použití stavbařské terminologie, vytvořili jsme pro Vás praktický slovníček se stručným vysvětlením používaných pojmů, případně jejich návaznost na českou legislativu.

Zvolte počáteční písmeno hledaného výrazu:

zpátky na začátek

Absolutní vlhkost vzduchu
Množství vodní páry ve vzduchu [g/ m3].
Absorpce
Přijímání a pohlcování plynů, par i tepelného (světelného) záření tělesy nebo kapalinami.
Adaptace
Přizpůsobení novému účelu.
Aglomerace
Soustava osídlení v okolí velkých měst.
Air condition
klimatizace
Akrylátová pojiva
Mají velmi dobrou přídržnost k podkladu, jsou flexibilní, dobře odolávají vodě.
Akumulace tepla
Hromadění tepla v tělese nebo ve stavebním dílci – nahromaděné teplo může být dále využito.
Akumulační vytápění
Vytápění teplem nahromaděným v látce s akumulační schopností.
Akustický strop
Obklad stropu nebo zavěšený podhled z materiálu pohlcujícího zvuk.
Alkovna
Pokojík bez oken připojený k obytné místnosti.
Altán
Zahradní stavbička.
Alternativa
Výběr, volba mezi vzájemně se vylučujícími možnostmi, jedna z těchto možností.
Americký krb
Krb s komínem nad krbem.
Anglické okno
Posuvné okno, které se otvírá stahováním.
Anténa
Část zařízení pro vzdušný příjem/ vysílání dat.
Areál
Soubor ploch, staveb a zařízení.
Archeologická lokalita
Významné území s koncentrací archeologických památek.
Archeologický nález
Věc (soubor věcí), která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku jeho vývoje do novověku a zachovala se zpravidla pod zemí. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení.
Architekt
Řeší stavbu od návrhu až po její dokončení.
Architektura
Stavební umění zahrnující stavitelství a design.
Arkýř
Předsazená část stavby většinou s okny (může přečnívat za stavební čáru).
Armatura
Zpevnění/výztuž (např. ocelová výztuž v betonu).
Asanace
Opatření k ozdravení stavby (např.: přestavbou).
Asfalt
Černý, viskózní, lepivý, tavitelný materiál, používá se k izolaci zdiva proti vlhkostí. Kromě toho se asfalt používá, pískovaný nebo nepískovaný, na střešní a vlnité lepenky.
Ateliér
Dílna, pracovna umělce.
Atika
Ukončení ploché střechy u zdi.
Atriový dům
Dům s uzavřeným dvorem (atriem), jeho místnosti jsou osvětleny především ze dvora.
Autorizovaná osoba
(autorizovaný architekt, inženýr, technik ve výstavbě). Fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob. Projektová dokumentace musí být při podání na příslušném úřadě autorizována.
Autorizovaný inspektor
Osoba, která může osvědčit ve zkráceném stavebním řízení, že navrhovaná stavba může být provedena. (§171 SZ)
Autorský dozor projektanta
Zajišťuje koordinaci stavby a projektové dokumentace. (§113 odst. 2 SZ)
Azbest
Materiál se silnými karcinogenními účinky používaný na stavbách ve 2.pol.20.st. Musí se s ním zacházet podle přísných hygienických předpisů.

zpátky na začátek

Bačkora
Součást krovové konstrukce, do které se opírají sloupky.
Balkón
Plošina vystupující ze zdi, která je přístupná zevnitř budovy.
Balustráda
Zábradlí s kuželovitou nebo jinou ornamentální výplní.
Bar
Zvýšený pult k podávání nápojů.
Baterie
sestava (např. vodovodních ventilů)
Bazén
Drobná umělá nádrž.
Bednění
Používá se k tomu, aby se čerstvě nalitý beton udržel v požadovaném tvaru, dokud neztvrdne.
Beton
Směs cementu, vody a kameniva, ze které vznikne „umělý kámen".
Betonové prefabrikáty
Továrně připravené výrobky z betonu: schodištní stupně, překlady nad okny a dveřmi, chodníkové dlaždice a mnohé jiné.
Betonové střešní tašky
Skládaná krytina vyrobená z betonu
Bezbariérové stavby
Stavby umožňující bezpečný pohyb lidem se sníženou schopností pohybu a orientace. (Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)
Bezpečnostní sklo
Při poškození nevytváří střepy - rozpadne se na tupé částečky nebo jen praskne.
Bidet
Hygienické zařízení podobné klozetové místě k omývání genitálního a análního otvoru.
Biomasa
Hmota organického původu, která může být využita jako energetický zdroj.
Bobrovka
Druh střešní krytiny z pálené hlíny.
Bojler
Zásobník, v němž je ohřívána teplá užitková voda.
Bonitovaná půdní ekologická jednotka (BPEJ)
Základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělských půd -vyjadřuje rozdílné produkční a ekonomické efekty zemědělského území.
Bourací práce
Odstranění stavby – vlastník stavby je povinen ohlásit na stavebním úřadě. (§128 odst. 1 SZ)
Briketa
Tuhé palivo vzniklé slisováním prachového uhlí.
Bungalov
Drobná jednopodlažní obytná stavba.
Bytový dům
Stavba pro bydlení, ve které převažuje bytová funkce.
Bytový fond
Souhrn bytů na daném území.

zpátky na začátek

Cementový beton
Stavební materiál, kde je jako pojivo použit cement.
Cenová mapa stavebních pozemků
Grafické znázornění stavebních pozemků na území obce s vyznačenými cenami.
Centrální vysavač
Systém, u kterého jsou po domě rozvedeny vysávací hadice a samotný vysavač je umístěn v technické místnosti.
Cihly
Zdicí prvky z pálené hlíny.
Cirkulace
U vodovodních instalací zajišťuje oběh teplé vody v potrubí tak, aby voda v potrubí nevychládala.
Cirkulační čerpadlo
Zabezpečuje, aby byl oběh teplé vody v potrubí rychlejší a snížily se tak ztráty tepla.
Časový plán stavby
Časový plán výstavby je diagram, v němž jsou přehledně zaznamenány jednotlivé termíny provádění prací.
Čerpací zařízení na odpadní vody
Zařízení na čerpání odpadních vod tam, kde odpadní vody nemohou přirozeným spádem odtékat do kanalizace.
Čistírna odpadních vod
Zařízení k čištění odpadních vod.
Číslo parcelní
Číslo, kterým je označena parcela v katastru nemovitostí.

zpátky na začátek

Dálkový přístup
Přístup do informačního systému prostřednictvím telekomunikačního zařízení (například prostřednictvím sítě Internet).
Darling
Původní označení pro čerpací zařízení na vodu ze studny do domovního rozvodu.
Decibel [dB]
Je jednotka hladiny akustického tlaku.
Demolice
Odstranění stavebních objektů.
Dešťová klapka
Zařízení v dešťovém svodu, které nám umožní jímat dešťovou vodu do nádrže.
Developer
Ten, kdo vlastní činností uvádí do chodu proces výstavby.
Dezinfekce
Odstraňování původců infekce pomocí speciálních prostředků.
Dezinsekce
Hubení hmyzu.
Digestoř
Zařízení na odsávání pachů a výparů vzniklých při vaření.
Difuze vodní páry
Migrace vodních par ve stavebních prvcích způsobená poklesem tlaku vodní páry.
Difuzní odpor
Schopnost konstrukce odolávat pohybu vodních par (parotěsná zábrana, vrstva tlumící prostup vodních par) a koeficientu difuzního odporu.
Dilatace
Působení délkových změn materiálu (např.: při zahřátí). Kvůli zamezení poškození konstrukce při rozpínání se dělají dilatační spáry – přerušení konstrukce a vyplnění pružným materiálem.
Dilatační spára
Spára mezi dvěma stavebními částmi umožňující délkové změny materiálu.
DIN
Zkratka Německého institutu pro normalizaci, registrovaný spolek (Deutsches Institut für Normung e. V.).
Disperzní barvy
Vodou ředitelné nátěrové látky - Po zaschnutí mají pevnost lakových nátěrů.
Dlažba
Povrchová úprava podlah (terénu) s použitím skládaných dílců připevněných k podkladu například z keramiky, cihel, betonu a podobně.
Dočasná stavba
Stavba s omezenou dobou trvání. (§2 odst. 3 SZ)
Docházková vzdálenost
Pěší dostupnost k účelovým objektům občanské vybavenosti apod.
Dokončovací práce
Zahrnují vnitřní, resp. vnější omítky, zhotovení podlah, všechny instalace, okna a dveře atd.
Dokumentace (projektová dokumentace)
Soubor dokumentů, které jsou zdrojem a nosičem informací, popisují kompletní řešení objektu a je rozdělena do několika stupňů na základě účelu dokumentace (Územní řízení, stavební řízení, provedení stavby, výběr zhotovitele, skutečného provedení stavby,…).
Dolní kleštiny
Část konstrukce krovu položená na pozednici.
Dominanta
Významný objekt, který svými vlastnostmi utváří charakter území.
Dopravní infrastruktura
Součást veřejné infrastruktury, obsahuje nepříklad pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, letiště a související stavby. (§2 odst. 1 písm. k) SZ)
Dotčené orgány
Mají za úkol chránit veřejné zájmy. Vydávají závazná stanoviska k projektové dokumentaci. (§2 odst. 1 písm. k) SZ)
Dotčené osoby
Osoby, jejichž práva jsou plánovaným záměrem stavby dotčena – zpravidla jde o vlastnická práva. (§4 odst. 1 SZ)
Drenáž
Zajišťuje odvedení vody z pozemku. Jedná se například o svahovou, povrchovou nebo spodní vodu.
Dřevěný obklad
Povrch ze dřeva, kterým může být opláštěna konstrukce – varianta k omítnuté stěně.
Dřevotřísková deska
Lepidlem slisované třísky tvořící desky – stavební materiál pro nosné i doplňkové konstrukce.
Dům bytový
Stavba, ve které převažuje funkce bydlení.
Dům rodinný
Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Dveřní kování
Prvky, které spojují dveřní křídlo s rámem a umožňují pohyb dveří.
Dveřní křídlo
Pohyblivá část dveří bez rámu.
Dvojdům
Spojení dvou rodinných domů, tak že oba domy mají jednu společnou fasádu - jde o alternativu k řadovým domům.
Dvojité zasklení
Zasklení okna s tepelně izolační funkcí tvořené dvěma skly za sebou.

zpátky na začátek

EIA
Mezinárodně uznávaná metoda posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Elektrický jistič
Při poruše odpojí obvod od zdroje elektřiny, umísťuje se do domovní rozvodné skříně.
Elektrický obvod
Uzavřený okruh elektrického vedení, na který jsou napojeny elektrické spotřebiče - zpravidla bývají oddělené obvody pro svítidla, pro zásuvky a zařízení s vysokou spotřebou.
Elektrizační soustava
Souhrn zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektřiny.
Evidence a ukládání písemností ve věcech stavebního řádu a nahlížení do nich.
Příslušný stavební úřad eviduje a ukládá veškerá svá pravomocná rozhodnutí a může je poskytnout k nahlédnutí po předložení potřebných souhlasů (souhlas vlastníka stavby). (§167 SZ)
Evidence kulturních památek
Kulturní památky jsou zapsány v ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Tento seznam je ve správě státní památkové péče.

zpátky na začátek

Fasáda
Pohledová vrstva na stěně budovy.
Fólie – hydroizolace izolace
Zpravidla plast (PVC) tenký materiál zabraňující proniknutí vody do stavby - Je nutné izolovat jak střechu kvůli dešti, tak konstrukce ve styku s terénem kvůli zemní vhkosti.
Funkční zónování
Členění na ucelené části se společnou funkcí - V rodinném domě například zóna soukromá (koupelna, ložnice,…) a společenská (obývací pokoj, pracovna,…).
Fyzická osoba
Pro potřeby stavebního zákona je chápána jako osoba způsobilá k právním úkonům, starší 18 let.

zpátky na začátek

Galerie
Zpravidla otevřený prostor (i přes několik podlaží), využitelný především pro representativní účely, případně výstavy uměleckých děl.
Geodézie
Technický obor, který získává informace o zemském povrchu pro tvorbu map a podobné potřeby.
Geologický průzkum
Zjištění stavu a složení zemského podloží, zpravidla provedením vrtaných sond a vyhodnocením vyvrtaného materiálu.

zpátky na začátek

Hadicová vodováha
Jednoduchý způsob zjištění rozdílu výšek mezi dvěma body - V hadici naplněné vodou se u obou zdvižených konců ustálí hladina ve stejné výšce.
Hambalky
Vodorovná součást konstrukce krovu.
Hlavní projektant
Zajišťuje koordinaci mezi specializovanými projektanty a zodpovídá za celkovou správnost projektu.
Horní kleštiny
Součást konstrukce krovu zvyšující jeho tuhost.
Hranice zástavby
Stanovená stavení čára, za kterou je možné umístit stavbu.
Hrázděné zdivo
Zdivo s viditelnou dřevěnou nosnou konstrukcí - Typické pro venkovské stavby na území Německa a Rakouska.
Hrubá stavba
Stupeň výstavby domu, který zahrnuje základy, zdi, stropy a střechu. Jedná se o dům, který je chráněn před vnějšími vlivy, ale není vybaven pro komfortní užívání.
Hřeben
Horní hrana střechy - U některých staveb může být dotčenými orgány omezena výška hřebene od stávajícího terénu.
Hřebenáč
Prvek krytiny, který je na horní hraně střechy.
Hřebenová vaznice
Podélný nosník ve hřebeni střechy, kde se sbíhají krokve.
Hydrofobizace
Proces, kterým se zajišťuje vodoodpudivost materiálu.
Hydroizolace
Vrstva, která brání pronikání vody - Je nutné jí použít všude, kde by mohlo dojít k nechtěnému proniknutí vody do konstrukce (základy, střecha, koupelna,…).

zpátky na začátek

Impregnace
Technologický postup, kterým se zajistí, aby materiál odpuzoval vodu, provádí se vodním sklem, silikonovým, křemičitým nátěrem, ...
Infrastruktura
Souhrn zařízení převážně veřejných služeb, která jsou k dispozici v zásadě všem obyvatelům spádového území.
Instalační drážky
Místa v konstrukci, do kterých se vkládají vedení instalací v domě - například (elektrické kabely, trubky,…).
Investor
Ten, kdo vynakládá finanční prostředky na zhotovení svého záměru. Např.: stavba rodinného domu. (§2 odst. 2 písm. c) SZ)
Inženýrské sítě
Zajišťují přívod respektive odvod energií, vody, plynu na pozemek. Jedná se zejména o Elektřinu, vodu, plyn, kanalizaci a podobně.
Izolace
Obecně oddělující vrstva, chránící určité prostředí. Tepelná izolace zabraňuje prostupu tepla, hydroizolace brání přechodu vody, akustická izolace chrání před hlukem,…
Izolační zasklení
Okenní prvek, tvořený ze skleněných tabulí splňující požadavky na tepelnou izolaci. Zpravidla je prostor mezi skly vyplněn netečnými plyny, je vzduchotěsný a vodotěsný.

zpátky na začátek

Jádrová omítka
Vrstva omítky vytvářející podklad pro štukové a ušlechtilé omítky - Nanáší se na zeď a zajišťuje soudržnost vrchních vrstev omítky a zdiva.
Jednoduchá stavba
Druh stavby u které, na základě složitosti může stavební úřad vydat pouze jedno rozhodnutí, upustí od dalšího povolování záměru. (v §104 odst. 2 písm. a) až d))

zpátky na začátek

Kanalizace
Zajišťuje odvedení odpadních vod z domu - Její řešení je součástí projektu pro stavební povolení.
Katastr nemovitostí
Vytváří informační systém o pozemcích a stavbách, jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Katastrální mapa
Mapový podklad s popisem, zobrazující pozemky a nemovitosti, které jsou předmětem katastru nemovitostí - Pozemky jsou označeny parcelními čísly a značkami druhů pozemků.
Katastrální území
Uzavřený soubor nemovitostí, většinou o velikosti obce, případně městské části, ke které toto území přísluší.
Kleštiny
Součást konstrukce krovu, spojují krokve se sloupky.
Klimatizační zařízení
Zařízení, zajišťující stav vnitřního prostředí domu na základě výměny vzduchu (chlazení, topení, zvlhčování,…).
Klinker (slinutá keramická dlažba)
Speciálně vypálená cihla - Je mrazuvzdorná, s vysokou pevností v tlaku, vodonepropustná, bez trhlin vzniklých při sušení a pálení a rovněž bez výkvětů. Používá se na venkovní obklady (imitace lícového zdiva), dlažby a podobně.
Kolaudace
Žádá o ní stavebník a provede jí stavební úřad. Kolaudace zahrnuje odborné přezkoumání a schválení stavebních prací.
Kolaudační souhlas
Vydává stavební úřad a pouze na základě tohoto souhlasu může být stavba užívána. (§122 SZ)
Kondenzace vodních par
Jev, při kterém dochází ke srážení vzdušné vlhkosti na konstrukci nebo v ní, pokud se vzduch ochladí pod teplotu rosného bodu.
Kondenzát
Voda vysrážená na konstrukci - Kondenzát vznikající v otopných tělesech, klimatizačních jednotkách musí být odvedeny do kanalizace.
Konvektor
Otopné těleso z žebrových trubek předávající teplo převážně výměnou vzduchu - Umísťují se především do podlah pod francouzská okna, kde není prostor pro klasické radiátory.
Konzola
Vyčnívající část konstrukce, která není jinak podepřena.
Koordinované stanovisko
Soupis požadavků dotčeného orgánu veřejné zprávy k stavebnímu záměru - Stanoviska je nutné doplnit k dokumentaci v průběhu stavebního řízení. (§4 odst. 6 SZ)
Kotel
Technické vybavení domu sloužící pro výrobu tepla - V rodinných domech se používají především elektrokotle, plynové kotle, kotle na pevná paliva.
Krb
Zařízení s otevřeným ohništěm v domě s vlastním komínem, které je stavebně přizpůsobené k vytápění místnosti.
Krbová vložka
Vybavení v obytné místnosti podobné krbu, ale s uzavřeným ohništěm, přívodem a odvodem spalovaného vzduchu.
Krbová kamna
Ucelený výrobek určený k vytápění, který imituje krb, případně krbovou vložku - Má uzavřené ohniště a vývod pro komín.
Kročejový hluk
Vzniká při chůzi po podlaze. K zamezení jeho šíření se do podlahy vkládá akustická izolace.
Krokev
Tvoří nosnou strukturu krovu (šikmé trámy ve střeše).
Krov
Nosná konstrukce střechy, většinou z dřevěných trámů.
Kupolový světlík
Osvětlovací prvek ze skla nebo z umělého skla osazovaný na ploché střechy.

zpátky na začátek

Lak
Společné označení výrobků z oblasti nátěrových materiálu.
Lat'ování
Sestava z dřevěných latí používaná ve střeše k upevnění krytiny.
Lavička (na vytyčení základů)
Pomocí laviček dojde k vytyčení novostavby ještě před započetím výkopů.
Lehká dělicí příčka
Nenosná konstrukce, která slouží výlučně k rozdělení dvou prostor.
Lehká malta
Malta pro zdění s vylehčenými zdícími prvky, má nízkou objemovou hmotnost a dobré tepelně izolační vlastnosti.
Ležatá stolice
Prvek krovu obsahující vaznice podepřené šikmými sloupky nebo vzpěrami.
Lícová cihla
Pohledový zdicí prvek, zůstává neomítnutý.
Lícové zdivo
Zdivo s viditelnými zdícími prvky a pohledově upravenými spárami.
Limity využití území
Omezení změn v území vyplívající z právních předpisů - Jde například o ochranná pásma, záplavová území, limity na základě přírodního a historického potenciálu území.
Lodžie
Prostor na stavbě působící jako balkon s tím rozdílem, že je ze tří stran uzavřený a zastřešený.

zpátky na začátek

Madlo
Horní část zábradlí určená pro uchopování.
Malta
Materiál používaný ke spojování zdících prvků.
Mansardová střecha
Způsob zastřešení se změnou sklonu střechy, spodní část má významně větší sklon než horní - Použitím této střechy dojde k rozšíření podkrovního prostoru.
Markýza
Vyklápěcí stříška tvořená lehkou konstrukcí, která se umísťuje nad okna kvůli ochraně před nadměrným slunečním zářením.
Minimální sklon střechy
Je stanoven podle typu krytiny. Určuje nejmenší bezpečný sklon, při kterém je zajištěno správné fungování krytiny a izolace ve střeše.

zpátky na začátek

Nároží
Linie na rohu domu, která probíhá od okapu až po hřeben.
Nezastavitelná území
Území, kde nebudou povolovány změny využití nebo nová výstavba - Jsou popsána v územně plánovací dokumentaci. (§2 odst.1 písm. e) SZ)
Niky
Výklenky ve zdi - Používají se pro vestavné skříně, otopná tělesa,…
Nízkoenergetický dům
Dům s nízkou spotřebou energií - Nízká spotřeba je dána jednak úsporami na vytápění (díky dobrému zateplení), dispozičním členěním domu, získáváním energie z pasivních zdrojů (solární kolektory), řízeným větráním, apod.
Nosná konstrukce střechy
Zpravidla krov, vazníky, rovný strop – Přenáší zatížení střešního pláště do svislých nosných konstrukcí.
Nosné stěny
Svislé konstrukce přenášející zatížení ve stavbě do základové spáry (nesou strop, konstrukce nad stropem, střechu) - Jako nosné stěny bývají využity obvodové stěny.
Nosníky, trámy
Stavební vodorovné prvky, používají se k přenesení zatížení nad otvorem, podepření stropu mezi sloupy apod.

zpátky na začátek

Občanské vybavení
Jde o součást veřejné infrastruktury a zahrnuje například stavby pro vzdělávání, sociální služby, zdravotní služby, kulturu apod. (§2 odst.1 písm. k) SZ)
Obecné požadavky na výstavbu
Právní předpis určující základní požadavky na řešení staveb s ohledem na velikosti prostor, jejich přístupnost a nutné vybavení. (§2 odst. 2 písm. e) SZ, vyhláška č. 268/2009 Sb.)
Obestavěný prostor
Je prostor ohraničený vnějšími obvodovými konstrukcemi, spodní úrovní podlahové konstrukce vnějšími plochami střech.
Objednatel stavby
Osoba, která poptává a objednává stavbu viz stavebník. (§2 odst. 2 písm. c) SZ)
Objemová hmotnost
Hmotnost vyschlého materiálu v daném objemu [kg/m3] - fyzikální veličina používaná při návrhových výpočtech např. statické části.
Obytná plocha
Podlahová plocha obytných místností (obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky vyhlášky 137/1998 Sb.
Odstupy budov, vzdálenosti staveb
Minimální vzdálenosti budov a mezi budovami dané stavebním zákonem - Vzdálenosti jsou stanoveny v územním, zastavovacím plánu.
Ohlášení stavby
Nahrazuje stavební povolení u jednoduchých staveb (např. stavby pro bydlení do 150m2 zastavěné plochy s jedním podlažím a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím). (§104 odst. 2 SZ)
Ochranná pásma
Území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve kterých se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany zájmů společnosti (např. ochranná pásma ložisek nerostů a báňských staveb, provozu průmyslových a zemědělských podniků, dopravních staveb a inženýrských sítí, vodních toků a zdrojů povrchových a podzemních apod.).
Okap
Umísťuje se při spodní hraně šikmé střechy, odvádí dešťovou vodu ze střechy.
Okapnice
Odvádí dešťovou vodu z částí staveb, které jsou vystaveny dešti (balkony, okna, dveře).
Okapové tašky
Prvky střešní krytiny určené k okapní hraně a tvarované, tak aby sváděly dešťovou vodu ze střechy do okapního žlabu.
Okenní rám
Pevný rám, zabudovaný ve zdi, do kterého je osazeno okenní křídlo.
Ostění
Svislá vnitřní plocha otvorů ve zdi, nik nebo oblouků, např. dveřní ostění, okenní ostění.
Otopná tělesa
Zařízení, předávající teplo ze zdroje do místnosti.

zpátky na začátek

Palisády
Sloupky stavěné těsně vedle sebe, které tvoří opěru pro násypy, případně jiné dekorační prvky v zahradě.
Palubky
Dřevěná prkna, používaná jako obkladový materiál - Musí být suchá, aby se po uložení nedeformovala či nesmršťovala.
Parapet
Část stěny u spodní hrany okna - Výška parapetu je ve stavebním výkresu uváděna u kóty okna v závorce.
Parcela
Pozemek dle katastru nemovitostí mající své parcelní číslo - V daném katastrálním území je tímto číslem každá parcela jednoznačně určena.
Parotěsná zábrana
Vrstva, bránící průniku vodních par do stavebních prvků.
Pásky
Součásti konstrukce krovu, pomáhají zajistit celkovou tuhost krovu.
Pergola
Okrasná stavba do zahrad a parků z lehké otevřené konstrukce, nejčastěji tvořená dřevěným loubím.
Platnost územního rozhodnutí
Územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.
Plocha monofunkční
Plocha určená pro danou funkci, vylučuje využití pro jinou funkci s výjimkou doplňkových a výjimečně přípustných funkcí.
Plochá střecha
Způsob zastřešení s vodorovnou nosnou konstrukcí - Na ploché střeše musí být vytvořen spád kvůli odvedení dešťových vod, postačuje sklon přibližně 2 %.
Plynovod
Zařízení technických instalací sloužící k dopravě plynu - Rodinné domy se napojují na středotlaký plynovod (STL), přípojka do domu je nízkotlaká.
Podesta
Rozšířená část schodiště v místě změny směru nebo při přerušení dlouhého schodiště. U rodinných domů smí být v jednom rameni (bez podesty) maximálně 18 schodišťových stupňů. (vyhláška č. 268/2009 Sb.)
Podhled
Nenosná konstrukce zavěšená pod stropem, zakrývá rozvody instalací, lze do něj osadit zapuštěná svítidla, vzduchotechnické zařízení.
Podkroví
Přístupný vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím, vymezený mimo jiné konstrukcí krovu. (Norma Obytné budovy ČSN 73 4301)
Podlahová krytina
Vrchní část podlahy, nejčastěji laminátové desky, korek, linoleum, PVC, koberec, atd.
Podlahová lišta
Z estetických a funkčních důvodů zakrývá spáru mezi podlahovou krytinou a stěnou.
Podlahová vpust
Vtok do podlahy, odvádějící vodu z podlahy do kanalizace - Používá se v bezbariérových koupelnách, sklepeních,…
Podlahová vyrovnávací hmota
Tenká vrstva stěrky určená k vyrovnání podlahy před osazením finální krytiny.
Podlahové topení
Způsob vytápění, kdy jsou otopná zařízení osazena v podlaze - Vhodné využití do místností koupelen a pokojů.
Podlaží nadzemní, podzemní
Podzemní podlaží, má úroveň podlahy níže než 0,8 m od nejvyššího bodu terénu v pásmu širokém 3 m po obvodu stavby. Nadzemní podlaží je každé další podlaží, které není podzemní. Počet nadzemních podlaží se počítá se po hlavní římsu (nezahrnuje podkroví).
Podlažnost
Podíl hrubé podlažní plochy k zastavěné ploše - Může být předepsána územním plánem.
Pohled
Součást výkresové dokumentace, zobrazující nárys fasády.
Pojistková skříň
Součást elektroinstalačních zařízení obsahující jištění elektrických obvodů.
Porobetonové tvárnice
Zdící prvky z lehkého materiálu vyrobené na bázi cementu, křemičitého písku a plynotvorných přísad.
Povolování staveb
Proces zahrnující ohlášení stavby nebo stavební povolení - Každá stavba, změna stavby musí být ohlášena nebo povolena příslušným stavebním úřadem dle stavebního zákona. (§115 SZ)
Pozednice
Součást konstrukce střechy ukončující obvodovou stěnu domu, leží na ní krov.
Pozemek
Každá zaměřená a do pozemkové knihy zapsaná plocha parcely viz katastr nemovitostí.
Pozemková kniha
Veřejný soupis se zápisem všech pozemků.
Požární úsek
Budovy jsou požárně odolnými konstrukcemi rozdělené na úseky, mezi kterými je bráněno šíření ohně a kouře. Samostatný rodinný dům je počítán jako jeden požární úsek.
Práh
Spodní část rámu dveří, která je vyvýšená a tím odděluje dvě místnosti.
Problémový výkres
Součást územně plánovací dokumentace, která znázorňuje střety zájmů v řešeném území.
Projektant
Fyzická nebo právnická osoba, odpovědná za zpracování dokumentace a její správnost.
Projektování
Proces tvorby projektu, jedná se o návrh a koordinaci jednotlivých vstupních požadavků a jejich sladění do výsledné formy.
Projektové podklady
Podklady potřebné pro zpracování projektové dokumentace (zaměření pozemku, průzkumy na pozemku, …).
Proluka
Nezastavěný prostor v souvislé zástavbě.
Protihluková ochrana
Dle nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sb. 148/2006 je nutné splnit hlukové limity - K omezení šíření hluku se používají různé akustické bariéry.
Protipožární dveře
Dveře, které po odolávají ohni po předepsanou dobu, osazují se na hranicích požárních úseků v budově.
Protipožární stěna
Vnější nebo dělicí stěna, která má při požáru na delší dobu zabránit rozšíření ohně.
Průkaz energetické náročnosti budovy
Dokument, hodnotící budovu podle spotřeb energií (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, spotřeba elektřiny na přístroje,…).
Průtokový ohřívač
Zařízení ohřívající vodu z vodovodu - Osazuje se v těsné blízkosti vodovodní baterie, aby nedocházelo k chladnutí vody v potrubí.
Průvlak
Vodorovný nosník, roznáší zatížení z konstrukcí nad sebou (stěna, strop) do svislých podpor (stěna sloup).
Předčasné užívání stavby
Na základě žádosti stavebníka může stavební úřad vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením. (§123 SZ)
Předsazená fasáda
Působí jako obklad před fasádou, má estetickou funkci a chrání fasádu před povětrnostními vlivy.
Překlad
Vodorovná nosná konstrukce nad otvorem (okenní překlad, dveřní překlad).
Přesah střechy
Přečnívající část střechy, je určen půdorysnou vzdáleností hrany střechy od fasády.
Převzetí stavby (kolaudace)
Úřední potvrzení, že objekt odpovídá projektu, nemá z hlediska stavebního zákona žádné nedostatky, a je připraven k užívání.
Příčné větrání
Je zajištěno větracími otvory pro přívod a odvod vzduchu, které leží na opačných stranách místnosti.
Přímé větrání
Přirozené větrání – Je zajištěno bez dalších technologií (např. otevřením okna, dveří).
Přísady
Materiály, které se přidávají do výsledné směsi v podstatném množství - U betonu například cement, písek, štěrk, voda.
Přístavba
Půdorysně rozšiřuje a je vzájemně propojena se stavbou. (§2 odst. 5 SZ)
Přístřešek
Zakrytí (např. vstupu do domu), chránící před deštěm.
Půdní nadezdívka
Část vnější zdi v podkroví pod pozednicí.
Pultová střecha
Střecha tvořená jednou nakloněnou rovinou.

zpátky na začátek

Regulační plán
Nástroj územního plánování, kde je závazně stanoveno funkční využití jednotlivých pozemků a prostorové uspořádání zástavby na pozemcích. (§43 SZ)
Regulativy využití a uspořádání území
Omezují využití a uspořádání jsou stanoveny schvalovatelem ÚPD v podobě zásad a limitů.
Rekreační objekt
Zahrnuje nejen o objekty individuální rekreace, ale také o ostatní zařízení (Např. penzion), určená pro odpočinkové aktivita a cestovní ruch.
Relativní vlhkost vzduchu
Poměr skutečné a nejvyšší možné hmotnosti vodních par ve vzduchu - udává se v %.
Reostat
Zařízení pro regulaci umělého osvětlení.
Revizní šachta, poklop
Místo pro údržbu a kontrolu na technických instalacích, které není normálně přístupné.
Rodinný dům
Samostatně stojící stavba určená pro funkci rodinného bydlení.
Rolety
Vybavení okenních otvorů, sloužící k zakrytí okna - chrání před silným slunečním zářením, nežádoucími pohledy, napomáhají tepelné bilanci objektu.
Rostlý terén
Část terénu, která zůstává původní a bez úprav.
Roubený dům, srub
Stavba, postavená z masivních dřevěných trámů, pospojovaných tesařskými spoji.
Rozhodnutí o umístění stavby
Úkon veřejné správy, který umísťuje stavbu na pozemek a stanovuje její druh, účel a podmínky pro její umístění. (§79 SZ)
Řadový dům
Forma rodinného domu, kde sousední domy mají společnou fasádu. Je úsporný především s ohledem na velikost pozemku, náklady při stavbě i náklady na vytápění – nejsou ochlazovány společné fasády.

zpátky na začátek

Sádrokartonové desky
Desky pro stropní a stěnové obklady, ze sádrového jádra a kartonu - Používají se pro nenosné dělící konstrukce a konstrukce požadující požární odolnost. Tloušťka desek jsou 10, 12,5, 15 a 18 mm.
Sálavé teplo
Teplo získané přímo z ohřátých ploch – například z kamen, krbu apod.
Sedlová střecha
Střecha složená z dvou rovin, které se o sebe opírají ve hřebeni - Má tvar písmene A.
Schodišťový stupeň
Část schodiště, na kterou našlapujeme - Jeho velikost je dána obecnými technickými požadavky a určuje sklon schodiště. Schody s více než třemi stupni musí mít zábradlí.
Schodnice
Boční ohraničení stupňů schodiště, mají nosnou funkci.
Schodiště
Souhrnný název pro všechny schodišťové prvky dohromady - Ve výkrese je popisováno počtem stupňů x výška stupňů / šířka stupňů (např. 17x175/270).
Silnice
Veřejně přístupná pozemní komunikace - Dělí se na silnice I., II., III. třídy.
Sítě inženýrské
Zařízení technické infrastruktury, zajišťující zásobování staveb vodou, elektřinou apod.
Skladebné rozměry
Rozměry stavebních prvků jsou pro potřeby stavby slaďovány do modulů, tyto moduly pak určují velikosti částí stavby. (například: Při použití cihel vysokých 250mm, bude výška obezděného otvoru v násobku 250mm – 1500mm, 1750,…).
Sklon střechy
Úhel, který svírá střešní rovina s vodorovnou linií. Sklon může být předepsán územním plánem.
Sluneční kolektor
Získává energii ze slunečního záření, nejčastěji na ohřev teplé vody, případně do topného systému.
Smlouva o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu
Ve zkráceném stavebním řízení (§117 SZ) může nahradit stavební povolení.
Sněžník, sněhový zachytávač
Umísťuje se na střechu domu – Zabraňuje sesunutí sněhu a pádu ze střechy.
Sokl
Část fasády při terénu, u které jsou zvýšené požadavky na odolnost proti ostřikující vodě a trvale ležícímu sněhu.
Součinitel tepelné vodivosti
Ukazatel vlastnosti konstrukce s ohledem na prostup tepla a následné ztráty tepla skrz konstrukci - Udává množství tepla procházející vrstvou o tloušťce jeden metr v ploše jeden metr čtvereční za jednu hodinu, když rozdíl teplot na obou površích materiálu je 1 °C.
Spodní voda
Voda pod úrovní terénu - Základy a podzemní části domu se proti pronikání vody do objektu chrání hydroizolací.
Spoj na pero a drážku
Kvůli lepší soudržnosti bývají stavební prvky profilovány, tak že na jedné straně jsou drážky a na druhé výčnělky, které do těchto drážek zapadají. Podobně jako puzzle.
Správní řízení
Obecně jde o proces rozhodování správního úřadu (např. stavební úřad). (Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, §9)
Sprchová zástěna
Chrání před rozstřikováním vody ze sprchy po místnosti.
Sprchová vana
Nízká vana o rozměrech sprchového koutu, umístěná pod sprchou.
Stání (parkovací)
Plocha předepsaných rozměrů určená k parkování vozidla. Obecně technické požadavky na výstavbu vyžadují pro každý objekt i rodinné domy určitý počet parkovacích stání.
Stanová střecha
Druh střechy, nejčastěji nad čtvercovým půdorysem, u které se všechny střešní roviny sbíhají do jednoho bodu. Podobně jako to je u cirkusových stanů.
Stanovisko
Vydávají orgány hájící veřejné zájmy pro účely správního řízení. Seznam požadovaných stanovisek pro stavbu rodinného domu Vám poskytne příslušný stavební úřad.
Statik
Odborník, posuzující stabilitu domu, u novostaveb navrhuje nosné části objektu.
Stavba drobná
Plní doplňkovou funkci k hlavní stavbě.
Stavba jednoduchá
Druh stavby u kterého na základě složitosti může stavební úřad vydat pouze jedno rozhodnutí, upustí od dalšího povolování záměru. (v §104 odst. 2 písm. a) až d))
Stavba pozemní
Je postavená na terénu a není komunikací ani vodním dílem, všechny rodinné domy jsou pozemními stavbami.
Stavba prováděná svépomocí
U některých staveb je možné provedení svépomocí, je ale nutný stavební dozor. (§2 odst. 2 písm. d) SZ)
Stavbyvedoucí
Provádí a koordinuje stavbu. (§153 SZ)
Stavební čára
Pomyslná hranice mezi zastavěnou (zastavitelnou) částí pozemku a nezastavěnou částí, je dána územním plánem. Určuje se od upraveného terénu.
Stavební deník
Dokument podrobně popisující průběh stavby včetně počasí. Vede ho stavbyvedoucí nebo projektant.
Stavební dozor
Dohled nad stavbou prováděný odborníkem s příslušným vzděláním. (§2 odst. 2 písm. d) SZ)
Stavební jáma
Výkop pro stavbu základů domu.
Stavební povolení
Výsledek správního řízení obsahující oprávnění provést stavbu. Pro některé rodinné domy stačí pouze stavební ohlášení. (§115 SZ)
Stavební pozemek
Parcela určená pro stavbu.
Stavební řád
Upravuje proces přípravy, schvalování, realizace a provozování staveb. Tvoří druhou část stavebního zákona.
Stavební řízení
Proces vedoucí k stavebnímu povolení – vykonává ho stavební úřad. (§111 SZ)
Stavební úpravy
Úprava stavby, kde se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby (přestavby, vestavby, …).
Stavební úřad
Rozhoduje o umístění a povolení stavby. (§6 odst. 3 SZ)
Stavební uzávěra
Území, na kterém je zakázána nebo omezena stavební činnost.
Stavebník
Osoba, mající záměr realizovat stavbu a žádá pro to vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby. (§2 odst. 2 písm. c) SZ)
Stropy
Vodorovná nosná konstrukce domu, která od sebe odděluje jednotlivá patra.
Střecha
Část domu, zakrývající poslední podlaží.
Střešní krytina
Vrchní část střechy, zajišťující odvod dešťové vody. U šikmých střech se používaní skládané krytiny (tašky), u vodorovných fólie a natavitelné pásy.
Střešní lat'
Součást střešního pláště, vytvářející větranou mezeru mezi jednotlivými vrstvami.
Střešní žlab
Okap, odvádí ze střechy dešťovou vodu.
Studie stavby
Jednoduchý projekt, návrh stavby, pro základní představení domu.
Suterén
Podlaží, nacházející se z převážné části pod úrovní terénu.
Světlík
Otvor ve střeše s funkcí prosvětlit prostor pod sebou.
Světlý rozměr
Vnitřní vzdálenost mezi dvěma prvky. Například od podlahy po strop, průchodná část ve dveřích, …
Šamot
Ohnivzdorný, velmi tvrdě vypálený jíl. Šamotové zdicí prvky se používají na obložení kamen a komínů.
Šindel
Ploché, štípané nebo řezané dřevěné destičky používané jako střešní krytina nebo obklad štítu.
Štít
Svislá, čelní stěna domu v podkroví u sedlové a valbové střechy.
Štuk
Vrchní část omítky.

zpátky na začátek

Tapety
Povrchová úprava omítek v interiéru (většinou na bázi papíru).
Technická zařízení budov
Společné označení pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace, atd.
Technické normy
Obsahují pravidla a směrnice zajišťující kvalitu a správné vlastnosti materiálů, výrobků a postupů provádění.
Technický dozor stavebníka
Zajišťuje správné provádění stavby.
Tepelná ochrana budovy
Opatření, omezující výměnu tepla mezi budovou a jejím okolím.
Tepelná roztažnost
změny velikosti způsobené změnou teploty
Tepelné čerpadlo
Zařízení pro vytápění domu – odebírá teplo ze vzduchu, pudy nebo vody.
Tepelné mosty
Místa v konstrukci, která mají výrazně horší tepelně izolační vlastnosti než zbytek konstrukce. Např.: Prochází-li betonový trám skrz tepelnou izolaci, vytváří toto místo most, kterým uniká teplo z budovy.
Tepelné ztráty
Ztráty tepla, vznikající prostupem tepla z budovy. Na základě výpočtu tepelných ztrát se navrhuje vytápění domu.
Terénní úprava
Zemní práce, kterými se podstatně mění vzhled terénu. (§3 odst. 1 SZ)
Termostat
Osazuje se na otopnou soustavu a reguluje teplotu v domě, aby nedocházelo k přetápění nebo nedotápění objektu.
Terrazzo
Umělý kámen z bílého cementu, používaný jako dekorační prvek v interiéru i exteriéru.
Těsnění
Zaplňuje spáry nebo prostupy, používají se těsnicí pásky, pružné spárovací hmoty, silikonový kaučuk, plastové profily atd.
Tmel
Slouží jako pojivo nebo výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících).
Tvar střechy
Je dán výškou a sklonem, typické jsou: ploché, valbové, sedlové, mansardové, pultové, stanové.
Typový projekt
Projekt domu, který lze několikrát opakovat. Při dodržení potřebných standardů je možné použít některé části projektu pro několik domů.

zpátky na začátek

Účastník (stavebního, územního) řízení
Ten, o jehož právech nebo povinnostech bude při řízení jednáno. Popisuje stavební zákon. (účastník stavebního řízení §109 SZ, účastník územního řízení §85 SZ)
Účelová komunikace
Pozemní komunikace, sloužící ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi.
Údržba stavby
Práce, jimiž se zabezpečuje dobrý stavební stav, tak aby nedocházelo ke znehodnocení stavby. (§3 odst. 4 SZ)
Ulice obytná
Ulice, kde je významně zklidněná doprava z důvodu bezpečnosti obyvatel v dané oblasti.
Uliční čára
Hranice mezi parcelou a veřejnou komunikací nebo prostorem.
Úprava vody
Čištění a ošetření vody tak, aby vyhovovala požadavkům na pitnou nebo užitkovou vodu.
Urbanismus
Vědní obor zkoumající tvorbu a přetváření osídlení, formuluje zásady pro jejich řešení.
Úřední deska
Veřejně přístupná vývěska, kde správní orgán informuje o svých rozhodnutích. (§26)
ÚSES
Územní systém ekologické stability – propojený soubor přírodních ekosystémů, které udržují rovnováhu v přírodě. (Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Ústřední vytápění
Vytápění domu, zajišťované centrálně z jednoho místa (kotelna), z kterého je teplo rozvedeno do jednotlivých místností.
Územně plánovací podklady
Slouží jako podklady k pořizování územně plánovací dokumentace, a pro rozhodování v území. (§25 SZ)
Územní plán
Je nástrojem územního plánování, stanoví funkční vyžití ploch na celém území obce a prostorové uspořádání zástavby na těchto plochách. (§2 odst. 1 písm. n) SZ)
Územní rozhodnutí
V územním rozhodnutí stavební úřad určí podmínky umístění stavby. (§77 SZ)
Územní řízení
Druh správního řízení, který konkrétní využití pozemku k navrhovanému účelu. (§87 SZ)
Územní souhlas
Nahrazuje územní rozhodnutí za podmínek stanovených Stavebním zákonem. (§96 SZ)
Územní studie
Nástroj územního plánování, prověřuje možnosti změn rozvoje území. (§30 SZ)
Užitková voda
Voda, používaná v domácnosti na mytí, koupání, oplachování, praní a mytí nádobí a na vaření.
Užitkové plochy
Prostory v domě, které nejsou využívány na bydlení (např.: sklepy, garáže, úložné prostory).
Užitná plocha
Plocha místností bez započtení konstrukcí, plocha podlah.
Užívání staveb
Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. (§119 SZ)

zpátky na začátek

Valbová střecha
Druh šikmé střechy, střešní plochy má skloněné k obvodovým stěnám – nemá štít.
Vápenopískové cihly
Zdicí prvky s vysokou pevností a s dobrými akustickými a akumulačními vlastnostmi. Vhodné pro tenké nosné zdi.
Vazba zdiva
Způsob vyskládání zdiva ze zdících prvků.
Vaznice
Vodorovné nosníky v krovu (vrcholová vaznice ve hřebeni, okapní na věnci u okapu).
Věcná břemena
Stanovují práva dalších osob na pozemku, např. práva na průchod přes pozemek, nároky spojené se zásobováním elektrickým proudem nebo s rozvodem telekomunikací, atd.
Vedlejší stavební náklady
Náklady které nejsou přímo spojené se stavbou, ale jsou nutné pro její realizaci (vypracování projektu, inženýrská činnost, úřední poplatky, …).
Vegetace
Soubor rostlin, a jiných porostů. (ČSN 83 9001. Sadovnictví a krajinářství. Základní odborné termíny a definice.)
Veřejná infrastruktura
Jde o funkční systém v území, zahrnuje dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení a veřejná prostranství. (§2 odst.1 písm. k) SZ)
Veřejná správa
Součást výkonné moci státu, která zajišťuje správu veřejných záležitostí.
Veřejně prospěšná stavba
Stavba pro veřejnou infrastrukturu, stavba určená k rozvoji nebo ochraně obce (kraje, státu). (§2 odst. 1 písm. l) SZ)
Veřejné prostranství
Náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné bez omezení, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízená), §34)
Veřejný zájem
Je dán potřebami a zájmy společnosti upřednostňuje zájmy společnosti nad zájmem soukromím. Ve veřejném zájmu lze věc vyvlastnit nebo vlastnické právo omezit. (§132 odst. 3 a 5 SZ)
Vícegenerační dům
Dům s více bytovými jednotkami, kde žijí dvě nebo tři generace.
Vícevrstvé stěny
Stěny z několika vrstev, nosná, tepelně izolační, …
Vikýř
Architektonický prvek ve střeše, který z ní vyčnívá a zvětšuje obytný prostor v podkroví.
Vlastník stavby (povinnosti vlastníka stavby)
Ten kdo má ke stavbě vlastnická práva a z toho vyplívající povinnosti. (§154, §155 SZ)
Vlhkost vzduchu
Je dána obsahem vodních par ve vzduchu. Čím vyšší teplota, tím větší množství vlhkosti dokáže vzduch pojmout.
Vnější tepelná izolace
Tepelná izolace na exteriérové straně domu. S ohledem na tepelnou a stavební techniku je vhodné zateplení celého objektu zvenku.
Vnitřní stěny
Stěny uvnitř domu, nemívají nároky na odolnost proti povětrnosti a na tepelně technické vlastnosti.
Vodní díla
Stavby na vodních tocích nebo stavby spojené s vodním hospodářstvím. (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), §55)
Vodovodní řad
Součást technické infrastruktury, zajišťující rozvod vody k odběratelům.
Vybraná činnost ve výstavbě
Činnost vykonávaná osobami se zvláštním oprávněním. Spadá do ní projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. (§158 SZ)
Výjimečně přípustná stavba
Neodpovídá hlavní funkční náplní v území dle územního plánu, ale je přípustné ji do území umístit při splnění podmínek daných územním plánem.
Výkaz výměr
Soupis materiálu a prací potřebných ke stavbě. Tvoří základní část rozpočtu.
Výkop
Stavební jáma, odtěžení zeminy pro stavbu.
Výkvěty
Korozivní účinky na konstrukci, projevují se vytvářením bílých krystalků na zdivu, které jsou nejčastěji obklopeny vlhkými skvrnami.
Výměna
Způsob řešení stropu v místě otvoru. Síly působící na přerušený nosník jsou rozneseny do stran.
Výměník tepla
Zařízení v otopné soustavě, ve kterém dochází k předávání tepla mezi ohřátou vodou z kotle a ochlazenou vodou vracející se domovní otopné větve.
Vymývaný beton
Beton s pohledovou úpravou povrchové vrstvy tvořenou štěrkem. Používán na venkovní dlažby a obklady.
Výstupní čára
Pomyslná čára na schodišti, která určuje jeho tvar. Kreslí se ve 2/3 šířky schodiště a popisuje šipkou se směrem stoupání schodiště a počtem, výškou a šířkou stupňů.
Výška okapu
Svislá vzdálenost mezi okapu a povrchu terénu.
Výška podlaží
Svislá vzdálenost mezi horní hranou podlahy a horní hranou nad ní ležící podlahy.
Výška stavby
Je udávána vzdáleností nejvyšší konstrukce domu od úrovně upraveného terénu. Maximální výšku stavby určuje územní plán.
Vyvlastnění
Za určitých podmínek a ve veřejném zájmu mohou být odebrána vlastnická práva ve prospěch státu. (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)).
Výztuž
Ocelové prvky v betonu zvyšující jeho únosnost a schopnost odolávat různým druhům zatížení.

zpátky na začátek

WC
Zkratka pro záchod.

zpátky na začátek

Xylolit
Dříve používaný podlahový materiál na bázi dřeva.

zpátky na začátek

Zabezpečení staveniště
Staveniště musí být zajištěno proti neoprávněnému vstupu osob (nejlépe oploceno).
Zahrada
Nezastavěná část pozemku s rodinným domem.
Základy
Spodní část stavby, přenáší zatížení domu do zemního podloží.
Základová spára
Plocha, na které je dům založen.
Základová vana
Druh základů pod hladinou podzemní vody.
Zaměření pozemku, stavby
Přesné zjištění rozměrů, vertikálních a horizontálních vzdáleností. Slouží jako podklad pro projektování.
Zápachový uzávěr
Prvek na kanalizačním potrubí osazovaný před každým zařizovacím předmětem, zůstává v něm voda, která zabraňuje šíření pachu z potrubí.
Zárubeň
Vnitřní obložení dveřního otvoru, je do ní osazeno dveřní křídlo. Používají se ocelové a dřevěné zárubně.
Zásady územního rozvoje
Stanovují základní požadavky na uspořádání území kraje, jsou jedním z nástrojů územního plánování. (§36 SZ)
Zástavba kompaktní a rozvolněná
Zjednodušeně je za kompaktní zástavbu považován systém obestavěných ulic a zastavěných bloků. Rozvolněná jsou pak samostatně stojící domy a skupiny domů.
Zástavba nízkopodlažní
Zástavba objekty do 4 nadzemních podlaží.
Zástavba vysokopodlažní
Zástavba objekty nad 8 nadzemních podlaží.
Zastavěná část obce (Intravilán)
Území obce, které je dotčeno stavbou. (2 odst. 1 písm. d) SZ)
Zastavěná plocha
Půdorysná plocha pozemku, na které je stavba realizovaná
Zastavitelná plocha
Je v územním plánu určená stavební čárou pro zastavění.
Zásyp
Vyplnění pracovních a dutých prostor po výkopu při realizaci spodní stavby. Prostor se vyplní štěrkem nebo drtí.
Závaznost územně plánovací dokumentace
Je dána ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která stanoví zásady pro uspořádání území. Regulativy jsou vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce.
Závazná stanoviska
Vydávají orgány hájící veřejné zájmy pro účely správního řízení. Seznam požadovaných stanovisek pro stavbu rodinného domu Vám poskytne příslušný stavební úřad.
Zemědělský půdní fond
Soupis pozemků a půdy určené pro zemědělskou výrobu (včetně lesů, rybníků polních cest). Pozemky v zemědělském půdním fondu spadají pod ochranu kvantity (rozlohy) a kvality.
Zemní práce
Všechny práce chápané jako pohyb zeminy na staveništi: výkop, odvoz vytěžené zeminy, …
Zemní vlhkost
Vlhkost v podloží, která působí na stavbu. Je nutné důsledné odizolování domu od okolní zeminy.
Zimní zahrada
Doplňkový, estetický prostor domu s velkoplošným zasklením, zjednodušeně působí jako skleník propojený přímo na obytné místnosti. Přispívá k lepšímu využití sluneční energie.
Zhotovitel stavby
Osoba oprávněná k provedení stavebních prací. (§2 odst. 2 písm. b) SZ)
Zjednodušené územní řízení
Dle podmínek daných stavebním zákonem může stavební úřad rozhodnout o zjednodušeném řízení. (§84 SZ)
Zkrácené stavební řízení
Druh stavebního řízení, které proběhne na základě smlouvy o provedení kontroly projektové dokumentace mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem. (§117 SZ)
Změna dokončené stavby
Stavební úprava stavby (nástavba, přístavba,…), která je definována stavebním zákonem. (§2 odst. 5 SZ)
Změna stavby před jejím dokončením
Změna oproti dokumentaci schválené stavebním úřadem, ke které došlo v průběhu provádění stavby. (§2 odst. 6 SZ)
Změna využití
Změna části stavby pro jiné účely.
Zóna
Seskupení ploch fungujících společně pro jeden účel. V rodinném domě: soukromá zóna (Koupelna, ložnice, dětské pokoje), veřejná zóna (hala, WC, obývací pokoj, pracovna).
Ztužující věnec
Statický prvek na zděných konstrukcích, který zajišťuje celkovou tuhost domu. V rodinných domech probíhá v úrovni stropu a nad poslední řadou zdiva.
Zvuková izolace
Brání prostupu hluku skrz konstrukci a šíření hluku v konstrukci.
Žádost o stavební povolení (ohlášení stavby)
Předepsaný formulář podávaný společně s projektovou dokumentací na stavební úřad za účelem povolení stavebního záměru. (Příloha č. 1 a 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb.)
Žaluzie
Vodorovné lamely osazované do okenních otvorů. Chrání před extrémním slunečním světlem, nežádoucími pohledy,…

Zpátky na začátek