Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Velikost domu

Velikost domu je dána především ČSN 73 4301 článkem 3.1.4 v následujícím znění:

Rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Regulativy pro daná území

Velikost domu je dále často omezena regulativy pro daná území, která stanovují buď přímo poměr celkové hrubé zastavěné plochy k ploše parcely koeficientem KPP, nebo % zastavěnosti parcely. Dále může být stanovena výška hřebene a další omezující parametry.

Dvojí sazba DPH

Při rozhodování o velikosti rodinného domu je nutné nezapomenout na DPH. Při stavbě rodinného domu na klíč spadají rodinné domy do 350 m2 podlahové plochy do 10% sazby DPH, rodinné domy nad 350 m2 je třeba zdanit 20%, což u takto velikých staveb není zanedbatelná částka.

Omezení velikosti stavby pro povolení

Dalším kriteriem omezující velikost stavby je 150 m2 zastavěné plochy, což je hranice pro pouhé ohlášení stavby nebo stavební řízení ukončené stavebním povolením.

Mimo tyto zákonem dané regule velikosti staveb, by rozhodujícím procesem měly být skutečné potřeby rodiny a její finanční možnosti.

Kam dál?