Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Standardy rodinného domu

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií je jejich spotřeba na vytápění stále sledovanější. Energie spotřebovaná na vytápění obytných budov v České republice tvoří celých 60 % veškeré spotřebované energie domácností. Obecně platí, že prostředky investované do menší spotřeby na vytápění se dříve či později vrátí a v dlouhodobější perspektivě uživateli ušetří nemalé náklady.

Snížení potřeby energie na vytápění

Způsobů, jak spotřebu energií na vytápění snížit (dejme tomu u rodinného domu) je několik. Opomineme-li (poněkud drastické opatření) snížení vnitřní teploty domu, zbývají principiálně tři základní způsoby:

Obálka budovy

Tím zásadním je zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy. Jde o šířku a kvalitu obvodových stěn (případně zateplení), o kvalitu oken a vstupních dveří, množství a kvalitu tepelné izolace v podlaze a ve střeše.

Systém vytápění

Druhou možností, jak ovlivnit spotřebu na vytápění je volba technického zařízení pro vytápění. K dispozici je celá škála technologií: levné (ale provozně nákladné přímotopy, dále elektrokotel, kotel na plyn, biomasu, až po tepelné čerpadlo.

Využití stávající energie

Třetí možností je využití energie tepla vydýchaného vzduchu pro předehřev studeného vzduchu do objektu přiváděného. Toho lze docílit při použití řízeného větrání s rekuperací tepla.

Volba energetické náročnosti rodinného domu

Každý stavebník má jiné finanční možnosti, jiné požadavky na budoucí provozní náklady bydlení, jiné ekologické cítění – zkrátka každý má jiné priority. Proto jsme připravili pro naše typové rodinné domy možnost volby energetického standardu, ve kterém jsou projektovány. Nároky na topení se uvádějí v roční potřebě tepla na vytápění (kWh/m2 podlahové plochy). Naše projekty nabízíme ve čtyřech základních standardech: Vyhovující, Úsporný, Nízkoenergetický a standard Pasivní.

Standard Měrná roční potřeba
tepla na vytápění
Roční náklady
na vytápění
Vyhovující (vyhovuijící ČSN 73 0540) cca 90 kWh/m2rok cca 20 000,- Kč
Úsporný cca 80 kWh/m2rok cca 18 000,- Kč
Nízkoenergetický cca 35 kWh/m2rok cca 10 000,- Kč
Pasivní ≤ 15 kWh/m2rok cca 6 000,- Kč


Roční potřeba tepla

Nároky na topení se uvádějí v měrné roční potřebě tepla na vytápění (kWh/m 2 podlahové plochy rok). Roční náklady na vytápění jsou vypočteny pro rodinný dům s vytápěnou podlahovou plochou cca 180 m2.

Vyhovující standard

Domy v tomto standardu (jejich obvodové konstrukce) splňují všechny požadavky platné normy (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), v mnoha případech je mírně překračují a zároveň vyhovují požadovaným nárokům na vytápění budovy. Jejich roční potřeba na vytápění se pohybuje v průměru okolo 90 kWh/m2.

detailní popis

Úsporný standard

Tepelná norma „ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov“ uvádí mimo striktně požadovaných maximálních hodnot obvodových konstrukcí (hodnota součinitele prostupu tepla – čím nižší tím lepší) i hodnoty doporučené. Ty jsou zhruba na 2/3 požadovaných hodnot. Konstrukce domů v Úsporném standardu jsou nastaveny právě na tyto hodnoty. U obvodových stěn je toho dosaženo použitím např. kvalitnějšího zdiva, tepelněizolační malty a omítky, kvalitnějšího zasklení oken a silnější tepelné izolace ve střeše. Technické vybavení je stejné jako u Vyhovujícího standardu. Roční potřeba tepla na vytápění se pohybuje v průměru okolo 80 kWh/m2.

detailní popis

Nízkoenergetický standard

Aby rodinný dům mohl být nazýván nízkoenergetickým, jeho roční spotřeba tepla na vytápění musí být menší (nebo rovna) 50 kWh/m2. Projekty rodinných domů Atelieru NÁŠ DŮM s.r.o v Nízkoenergetickém standardu dosahují většinou ještě nižších hodnot, průměrně se roční spotřeba na vytápění pohybuje okolo 35 kWh/m2. Konstrukčně musí být tyto domy již řešeny poněkud jinak než u předešlých standardů. Obvodové stěny jsou většinou zatepleny, okna mají nižší součinitel tepelného prostupu, kvalitnější rámy (většinou pětikomorové) se zasklením izolačním trojsklem. Izolace ve střeše je řešena jako nadkrokevní (což minimalizuje tzv. tepelné mosty) z kvalitní polyuretanové (PUR) pěnové izolace, v podlaze je též silnější izolační vrstva. Tato opatření by však nestačila, neboť většina tepla by unikla při větrání (z hygienických důvodů je dána minimální nutná výměna vzduchu). Větrání se zde tedy nepředpokládá pouze okny, ale systémem jednoduché vzduchotechniky s tzv. rekuperací tepla – to znamená, že odváděný vzduch ohřívá ten přiváděný. To v žádném případě však neznamená, že okna nelze otevřít a do domu pustit třeba vůni letní noci. Jako zdroj tepla na vytápění je použit malý elektrokotel a celý systém je doplněn solárním předehřevem teplé vody.

detailní popis

Pasivní standard

Pasivní standard již nelze docílit u všech typů rodinných domů a domů s jakýmkoliv umístěním. Roční spotřebu tepla pro vytápění, která musí být nižší jak 15 kWh/m2, již nelze docílit pouhým zateplením obvodových konstrukcí, použitím velice kvalitních oken a vchodových dveří s nízkým součinitelem tepelného prostupu a nuceným větráním s rekuperací. Při návrhu těchto domů je třeba respektovat celou řadu dalších zásad : zónování dispozice, orientace domu ke světovým stranám, umístění oken, jejich tvar a velikost, kompaktnost domu, důsledné vyčlenění nevytápěných částí domu atd.. Proto lze nabízet pouze rodinné domy s velkým předpokladem pasivního standardu, ale rozhodující je až konečný výpočet zohledňující vlastní parcelu a osazení domu na této parcele. V každém případě se zde kalkuluje se solárními zisky a to jak pasivními tak prostřednictvím solárních kolektorů s předehřevem teplé vody. Jako zdroj může být použit plynový kotel nebo tepelné čerpadlo, obě pochopitelně o velice malých výkonech.
Elektrický kotel či elektrické přímotopy nejsou vhodným zdrojem s ohledem na požadavek spotřeby primární energie.

detailní popis

Pro všechny standardy zohledňující náklady na vytápění je ostatní vybavení stejné.

Kam dál?