Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Pozemek

  • Před zahájením stavebních prací na pozemku je nezbytné zajistit jeho přesné vytyčení dle katastrálních hranic. Stavební pozemek by měl být oplocen, nebo jinak zabezpečen proti vniknutí nepovolaných osob na stavbu.
  • Pozemek by měl být vyčištěn od nízké zeleně. Pokud jsou na pozemku stromy, nekolidují se stavbou, které budou zachovány i po realizaci stavby, je nutné tyto stromy v bezprostředním okolí stavby chránit bedněním, případně provádět častější zálivku. Pokud jsou na pozemku stavby stromy, které budou káceny, je nutné provést tyto práce ve vegetačním klidu a to na základě povolení ke kácení.
  • Na pozemku by měl být zajištěn zdroj elektrické energie, tedy zavedena přípojka a osazen staveništní rozvadeč pro měření spotřebované energie. Dále by měla být zřízena vodovodní přípojka s fakturačním vodoměrem osazeným ve vodoměrné šachtě. Případně lze jako zdroj vody využít studnu ať už stávající nebo nově zřízenou. Pro zachycení staveništní vody je nutné zřídit sedimentační jímku, která bude vyvážena.

Kam dál?