Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Podmínky pro výstavbu

Podmínky pro výstavbu určuje především Stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy a to:

Využití území

Stanovuje vyhláška č.501/ 2006sb. O obecných požadavcích na využití území. Tato vyhláška stanoví obecné požadavky na využití území při vymezování ploch a pozemků, stanoví podmínky umisťování staveb na pozemku.

Umístění stavby na pozemku

Stavby se umisťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a komunikace. Stavba nebo její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Vzájemné odstupy staveb

Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných podmínkách může být vzdálenost mezi domy snížena až na 4 m, ale jen v případě, pokud nejsou v žádné z protilehlých stěn okna obytných místností.

Vzdálenost stavby od garáže

Vzdálenost stavby od garáže a od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být menší než 2 m. Terasa nebo balkon, která je nad přilehlým terénem výše než 2 m, musí být nejméně 3 m od hranice sousedního pozemku.

Regulační plán

Stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v daném území.

Technické požadavky na stavbu

Stanoví vyhláška č.268/2009sb. O technických požadavcích na stavby.Tato vyhláška stanoví základní požadavky na účelové a stavebně technické řešení staveb.

Rodinný dům

Je stavba pro bydlení, která svým stavebním upořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místnosti určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné bytové jednotky s dvěma nadzemími a s jedním podzemním podlažím a podkrovím. Ve vyhlášce najdeme požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb:

Garážové stání

Rodinný dům musí mít nejméně jedno garážové stání na jeden byt. Není-li možné garážové stání situovat v domě nebo stavebním napojením na něj, musí být vymezena odpovídající plocha na pozemku.

Světlá výška

Světlá výška obytných místností musí být nejméně 2500 mm, v podkroví 2300 mm.

Územní plán, Regulační plán

Blíže specifikuje podmínky pro výstavbu pro daný pozemek – lokalitu mimo tyto obecně závazné podmínky.

Územní rozhodnutí

Konkrétně specifikuje podmínky pro výstavbu pro daný pozemek – lokalitu mimo obecně závazné podmínky a podmínky dané územním pláne.

Podmínky a regulativy

Podmínky a regulativy dané touto územně plánovací dokumentací jsou závazné a sdělí vám je buď odbor územního rozvoje či stavební odbor příslušného úřadu.

Kam dál?