Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Od kdy lze stavbu užívat

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, pokud:

stavba vyžadovala stavební povolení

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

 • Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží.
 • V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavební úřad především kontroluje :
  • zda stavba byla provedena v souladu s platným stavebním povolením a podle ověřené projektové dokumentace
  • zda jsou dodrženy obecné požadavky na stavbu
  • zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí
  • nejsou-li zjištěny závady bránící řádnému užívání stavby, stavební úřad do 15 dnů od závěrečné prohlídky vydá kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném užívání stavby

nebo oznámení stavebnímu úřadu pokud

stavba byla prováděna na základě ohlášení stavby

 • Stavba byla prováděna na základě certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem.
 • Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dní předem.

OZNÁMENÍ STAVEBNÍMU ÚŘADU

 • S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

Kam dál?