Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Volba tepelného čerpadla vzduch - voda

Tepelné čerpadlo je vhodným bezobslužným zdrojem tepla pro objekty, které mají instalován nízkoteplotní topný systém. Toto je základní podmínkou, aby provoz tepelného čerpadla byl efektivní a investice se vyplatila. Instalace tepelného čerpadla na nevhodný (vysokoteplotní) systém by přinesla velké zklamání a investor by si vlastně pořídil předražený elektrokotel.

Určujícím parametrem účinnosti tepelného čerpadla je topný faktor (COP), který nám určuje, kolik kW tepla vyrobí čerpadlo z 1 kW přivedené elektrické energie. Je-li COP například 3,5, znamená to, že čerpadlo vyrobilo z 1 kW elektrické energie 3,5 kW tepla pro vytápění. Na výši COP má extrémní vliv teplotní spád topného systému. Čím je potřebný teplotní spád vyšší, tím je COP nižší.

Pro starší systémy s vyšším teplotním spádem jsou určeny tzv. hybridní zdroje, tj. tepelné čerpadlo kombinované buď s plynovým kotlem, nebo olejovým kotlem. Zde tepelné čerpadlo pracuje do té doby, dokud je efektivní, tj. obvykle při teplotách 0oC a vyšších. Při mínusových teplotách se zapojuje kotel a tak je garantován ekonomický provoz zařízení. Z popisu je ale zřejmé, že se jedná o specifické řešení, které je navrhováno individuálně.

Moderní tepelná čerpadla jsou obvykle vybavena invertorovou technologií, která umožňuje kopírovat tepelné požadavky domu a nevyžaduje objemné akumulační nádoby. Preferovaným technický řešení je tzv. „split“, tedy čerpadlo rozdělené na dvě základních částí – venkovní jednotku, která je obdobou klimatizační jednotky a vnitřní jednotku, která svým provedením a funkcí připomíná nástěnný kotel.

Toto technické řešení je optimální nejen z hlediska energetické účinnosti, ale i hluku, který sebou provoz kompresoru a ventilátoru tepelného čerpadla nutně přináší. Možnou nevýhodou je fakt, že splitové čerpadlo vyžaduje kvalifikovanou montáž. Tato nevýhoda se ale obvykle mění ve výhodu, protože pokud není tepelné čerpadlo použito správným způsobem, nepřinese očekávané úspory.
Zjednodušenou variantou, určenou pro méně kvalifikovanou montáž, jsou tzv. monobloky, tj. obě jednotky jsou na společném rámu a byly mezi sebou propojeny již při výrobě.

Toto na instalaci méně náročné provedení sebou ale přináší buď hluk v objektu, pokud je monoblok instalován uvnitř nebo jsou energeticky méně účinné, pokud je umístěn ve venkovním prostředí. Laicky se nechá říci, že nikdo si neumístí kompresor do domu a naopak si ani nenainstaluje kotel před dům.

Tepelná čerpadla se dodávají buď bez přípravy teplé vody, nebo s její přípravou v zásobníku. Zásobník může být buď integrovaný (obvykle 180-200 litrů) ve skříni vnitřní jednotky nebo může být externí (300 l a výše). Velikost zásobníku se volí dle počtu členů domácnosti a spotřeby teplé vody.

Tepelné čerpadlo lze doplnit o funkci chlazení nebo ohřevu bazénu v letním období.
Samozřejmostí je nadstavbová regulace, která umožní řízení více topných okruhů nebo integraci mezi další zdroje tepla. Při rozhodování, zda zvolit tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj tepla, obvykle na tuhá paliva, pokud není k dispozici plyn, je třeba posuzovat více parametrů.
Kromě vlastní pořizovací ceny zařízení je třeba zohlednit i fakt, že nejen tepelné čerpadlo, ale i celý dům využívá po dobu 22 hodin zvýhodněný tarif na elektřinu. To je u energeticky náročných domácností velkým argumentem pro volbu tohoto zdroje tepla.

Dalším významným faktorem je bezobslužnost, nulová prašnost o možnost pružné regulace výkonu přesně dle aktuálních požadavků. Zdroje na tuhá paliva sebou přinášejí kromě manuální práce také vysokou prašnost a problémy s regulací jejich výkonu, zejména pak v novostavbách. Toto je třeba obvykle řešit velkými akumulačními nádobami s objemy v řádu stovek litrů, které je třeba umístit v objektu.

Navíc takové zařízení na rozdíl od tepelného čerpadla vyžaduje trvalý dozor.

www.alfea.cz

Kam dál?