Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stropní konstrukce

Stropní konstrukce jsou nejběžnějšími vodorovnými konstrukcemi v pozemních stavbách. Jejich hlavním účelem je vertikální rozdělení stavby na jednotlivá podlaží a přenos veškerých zatížení z těchto podlaží do svislých nosných konstrukcí a poté do základů stavby. Stropní konstrukce tak zajišťují tuhost a stabilitu budov nebo jejich částí.

Vlastním stropem je myšlena hlavní nosná konstrukce, která bývá poté doplněna o skladbu podlahy, případně podhled. Tloušťka stropu by měla být dle možností co nejmenší, aby nedocházelo ke zbytečnému navyšování konstrukční výšky podlaží a tím i obestavěného prostoru.

Hlavní funkcí stropních konstrukcí je funkce statická. Jedná se tedy přednostně o nosné konstrukce, na které jsou ovšem kladeny i další neméně důležité požadavky:

  • požadavky statické – zajištění přenosu stálého i užitného zatížení, zajištění prostorové tuhosti stavby
  • zvuková izolace – zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti stropu
  • tepelná izolace – důležitá vlastnost stropů pokud rozdělují vytápěné a nevytápěné prostory
  • odolnost proti ohni – působením teplot nesmí dojít ke ztrátě stability a celistvosti stropních konstrukcí. Velmi důležitá vlastnost v místech chráněných únikových cest
  • odolnost proti vlivům prostředí – např. vlhké prostory, balkonové konstrukce,…
  • požadavky architektonické – důraz na rovinnost, minimální průhyby, eliminaci pohledových spár apod.

Stropní konstrukce se vyrábějí v nejrůznějších konstrukčních a materiálových variantách. Mezi nejrozšířenější konstrukční systémy patří stropy deskové, skládané, panelové nebo nosníkové. Z materiálů se nejčastěji používá beton, keramika a jejich kombinace a dále ocel a dřevo.

Nejběžnější druhy stropních konstrukcí

Keramické stropní panely

Jedná se o stavební prvky, které spojují výhody keramického materiálu a velkoplošných panelových výrobků. Panely se vyrábějí spojením kusových dutinových keramických tvarovek spolu s betonem a nosnou ocelovou výztuží. Mezi jednotlivými tvarovkami jsou vytvořeny prostory, do kterých se uloží podélná výztuž a po zalití betonem tvoří nosné skryté trámečky. Okolní keramika pak zaručuje velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, umožňuje libovolné umístění prostupů pro technické rozvody a vytváří přirozené zdravé klima v budově. Velkoplošné panely pak umožňují velmi rychlou výstavbu bez vyšších nároků na staveniště a pracovníky.

Skládané keramické stropy typu MIAKO

Skládané systémy se nejčastěji používají pro menší stavby. Nosné prvky tvoří keramickobetonové nosníky s vytaženou prostorovou výztuží, které se osadí v předepsaných osových vzdálenostech na svislé nosné konstrukce. Do mezilehlých prostor se ukládají keramické dutinové tvarovky, které tvoří podhled stropu a vylehčují stropní desku. Poté se strop vyztuží ocelovou sítí a zalije betonem v tloušťce cca. 40 – 60 mm.

Skládané betonové stropy

Jedná se o obdobný typ stropního systému jako stropy typu MIAKO. Používají se betonové vylehčené tvarovky a nosné ocelovobetonové nosníky. Oproti keramické variantě mají betonové materiály horší tepelně-technické vlastnosti a nevytvářejí tak dobré vnitřní mikroklima v interiéru staveb jako keramika.

Železobetonové monolitické desky

Stropní desky se vyrábějí přímo na stavbě mokrým procesem, kdy se na připravené bednění uloží ocelové armatury a celá deska se poté zalije betonem. Po zatvrdnutí tak vzniká velice pevná a celistvá konstrukce.

Filigrány

Jedná se o kombinaci prefabrikovaných a monolitických stropů. Konstrukce je tvořena prefabrikovanými deskami s ocelovou výztuží, které tvoří spodní část stropu (nahrazují bednění) a na ně se vybetonuje monolitická deska.

Betonové panely

Jsou to prefabrikované samonosné prvky, nejčastěji obdélníkového tvaru, které jsou vyráběny ve specializovaných výrobnách ve standardizovaných šířkách a délkách. Panely se mohou vyrábět vylehčené podélnými dutinami nebo jako předepjaté pro delší rozpětí a vyšší zatížení. Prefabrikované panely se ukládají na betonové věnce a další věnec se provádí v úrovni stropu.

Ocelové nosníkové stropy

Jedná se o konstrukce používané převážně v průmyslové výstavbě. Nosnými prvky jsou ocelové profily, na které se upevní záklop např. z trapézového plechu a provede se tenká betonová deska.

Dřevěné stropy

Dřevěné stropní konstrukce se používají v největší míře u výstavby rodinných domů – dřevostaveb. Nosnými prvky jsou dřevěné trámy se záklopem a podhledem z deskových materiálů na bázi dřeva. Mezilehlé prostory jsou pak vyplněny tepelnou izolací. Tyto dřevěné stropní konstrukce mohou být montovány přímo na stavbě nebo předpřipraveny jako panely.

Více informací naleznete na www.czp.cz.

Kam dál?