Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Interier - barvy

Barvy nás provázejí na každém kroku. Připisujeme jim nejrůznější významy. Mají vliv na to, jak se cítí-me a v neposlední řadě toho mnoho vypovídají i o nás samotných. Dokonce více, než si myslíme. Působení jednotlivých barevných odstínů je již dobře známé a lidé toho hojně využívají. Zelená uklidňuje, červená dráždí, modrá je chladná. Nejdůležitější ale je, abychom se s danou barvou v našem obývacím pokoji, ložnici nebo jakékoli jiné místnosti cítili dobře.

Výběr malířské barvy

Mnoho času, jak v zaměstnání, tak i doma prožíváme uvnitř budov, proto požadujeme, aby toto pro-středí bylo co nejvíce přizpůsobeno našim přáním a pocitům. Přitom nás může potěšit každý sebe-menší detail, avšak musíme už od počátku věnovat největší pozornost tomu, co dává prostoru jeho osobitý ráz. Důležitou otázkou je, jaký druh malířské barvy vybrat? Při volbě malířské barvy bychom měli vždy zohlednit účel jejího použití a vybírat podle následujících parametrů:

  • otěruvzdornost (omyvatelnost)
  • vzhled (mat, polomat, lesk)
  • krycí schopnost
  • paropropustnost
  • složení
  • nabídka barevných odstínů
  • zdravotní nezávadnost (obsah těkavých organických látek, VOC)

Většina výše uvedených kritérií podléhá klasifikaci podle normy ČSN EN 13300. Tato norma předepi-suje obecný systém pro klasifikaci vodou ředitelných nátěrových hmot a nátěrových systémů pro dekorační účely a ochranu stěn a stropů v interiéru. Norma stanovuje kritéria, která je třeba vzít v úva-hu při posuzování vhodnosti nátěrového systému pro určité použití a poskytuje základní schéma pro výměnu těchto informací mezi výrobcem a uživatelem. Povinností výrobce nátěrového systému je určit vhodné kategorie pro konečné použití i pro vzhled nátěru.

Správné nanášení malířských barev

Barvu nanášíme vhodným malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním. Doporučujeme nejméně dvouvrstvé nanášení, bez ohledu na druh barvy nebo povrchu a bez ohledu na to, zda jsme podklad před malováním vyrovnávali nebo ne. Právě natřený úsek stěny ještě doporučujeme vždy celý sjedno-tit tahy válečku ve stejném směru od shora dolů. Při nedůsledném dodržování návodů hrozí obtíže při prvním nebo některém z dalších obnovovacích nátěrů.

Kvalita podkladu

Pro bezchybný výsledek a snadné malování i v budoucnu je velmi důležitá také kvalita podkladu. Proto bychom měli klást velký důraz i na materiály, které použijeme v této fázi výstavby domu. Moderní postupy výstavby se strojním a ručním nanášením omítek, montované stavby s využitím sádrokartonových systémů, betonové potěry a pohledový beton – to vše přináší různorodé podklady, které je nutno před následující dekorativní úpravou správně připravit, vyrovnat, uhladit, resp. opravit vady jejich vzhledu. Přitom používáme různé druhy vyrovnávacích hmot, které jsou přizpůsobeny jed-notlivým podkladům.

Postup vyrovnávání vždy zahrnuje vhodnou přípravu podkladu, zpravidla s aplikací základního nátěru. Vyrovnávací hmoty obvykle nanášíme ve dvou nebo více vrstvách, následuje průběžné nebo konečné broušení. Vyrovnávací hmoty se dělí podle oblasti použití na stěnové a podlahové, podle tloušťky nanesené vrstvy pak na tenkovrstvé, pro jemné vyrovnání do 3 mm, a silnovrstvé, pro vyrovnání vět-ších nerovností.

Nanášení kvalitních malířských barev na podklady upravené štukovou omítkou nevalné kvality, navíc nekvalitně vyhlazenou filcovým hladítkem, je hřích a ničení kvalitního materiálu – malířských barev. Je jen škodou, že je to zatím stále ještě běžný zvyk na našich stavbách, i když zastaralý a překonaný způsob přípravy podkladů, který by v jiných vyspělých zemích nebyl investorem vůbec přijat.

Kontrola kvality

JUB nabízí širokou škálu malířských barev řady JUPOL a vyrovnávacích hmot pro různé použití. Všechny výrobky procházejí nejen neustálou vnitřní kontrolou, ale i kontrolou v nezávislých zkušeb-ních ústavech po celé Evropě. Většina malířských barev JUB je navíc pod stálým dohledem TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.

Závěrem

Ve zkratce jsme Vás seznámili s pravidly a doporučeními, která by vám měla usnadnit vaše rozhodo-vání při volbě materiálů a výrobků pro povrchovou úpravu stěn vašeho domu. Pro bližší informace o jednotlivých výrobcích a systémech JUB se neváhejte obrátit na naši poradenskou službu na telefon-ních číslech 382 521 187 a 272 680 868 nebo na e-mailové adrese info@jub.cz. Cenné informace zís-káte také na internetových stránkách www.jub.cz, kde naleznete k jednotlivým výrobkům bližší speci-fikaci a také veškerou technickou dokumentaci.

Kam dál?