Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Konstrukce domu

Konstrukce domu a volba materiálů přímo ovlivňuje nejen cenu stavby, ale následně náklady na provoz domu. Ať již z hlediska nároků na vytápění vyvolávaných únikem tepla nebo nároků na údržbu a opravy domu, které jsou dané kvalitou materiálu a konstrukčním řešením.

Zakládání objektu

Založení stavby rodinného domu je na monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“.

Izolace proti vodě a radonu

Tyto izolace jsou navrženy na bázi bitumenové stěrky vyztužené perlinkou od firmy RealSan, s.r.o..

Odvodnění

Pro likvidaci dešťových vod se běžně používá uceleného systému, který řeší akumulaci dešťové vody, například pro zálivku v suchém období a vsak přebytečné vody.

Nosné zdivo

Základními materiály jsou keramické pálené, betonové, betonové lehčené, dřevocementové a dřevěné prvky – bloky či desky. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy ve stavbě a to na vnitřní zdivo, které plní pouze nosnou funkci, a obvodové zdivo, které plní funkci nosnou a tepelně izolační.

Stropní konstrukce

Pro stropní konstrukce zděných domů je vhodné využít prefabrikované keramické stropní panely. Jejich výhodou je rychlá montáž na stavbě a okamžitá únosnost. Předpokladem použití je možnost přístupu mechanizace (kamion, autojeřáb). Alternativou jsou skládané stropy (jednotlivé nosníky, stropní vložky, zmonolitnění betonem), které se montují přímo na stavbě. Při větších rozponech nebo složitějších tvarech stropní konstrukce je možné použít monolitických železobetonových desek. U dřevostaveb je strop tvořen nosným trámkovým systémem, který je ztužen a zaklopen deskovým materiálem.

Střešní konstrukce

Většina rodinných domů je zastřešena střechou šikmou (sedlovou, valbovou, pultovou) pomocí dřevěného krovu nebo příhradových vazníků. Dále je možné využít na rodinném domě i plochou střechu - zde je významná výhoda plnohodnotného 2. nadzemního podlaží bez zkosených šikmých stěn krovu. Pokud je navržena plochá střecha, tak nosnou konstrukcí je stropní konstrukce stejného systému jako je nad přízemím domu.

Střešní krytina

Dodavatelé střešních krytin dodávají zpravidla ucelený systém s vlastní krytinou a nezbytnými doplňky pro funkci střešního pláště, klempířskými prvky pro okapový systém a střešní krytinu. Návrh druhu střešní krytiny závisí na sklonu střechy a na požadavku na vzhled od stavebníka. Na základě materiálu se jedná o krytinu keramickou od výrobce Tondach, betonovou od výrobce Bramac , plechovou, břidlicovou, cementovláknitou nebo živičnou.

Schody

U domů s druhým nadzemním podlažím je nutné překonat výškový rozdíl pomocí schodiště. Je možné využít prefabrikované konstrukce nebo železobetonové monolitické konstrukce, které jsou vytvořené do dřevěného bednění dle navrženého individuálního tvaru nebo lze použít systémové lehké schodiště, které bude dodáno až v rámci kompletace rodinného domu, a to na bázi dřevěné masivní konstrukce nebo ocelo-dřevěné konstrukce.

Příčky

Základní konstrukce příček představují zděné příčky a příčky montované ze sádrokartonových systémů.

Kam dál?