Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Hrubá stavba

Zemní práce

Zemní práce zahrnují nejprve sejmutí ornice a její uložení na stavebním pozemku. Následuje přesné vytyčení stavby a výkop zeminy pro základové rýhy základů. Pokud je dům podsklepený, provede se výkop stavební jámy podsklepené části a následně rýhy pro základové pasy. V této fázi výstavby je výhodné vytyčit a připravit trasy pro instalace vedoucí v úrovni základů pod podkladní betonovou mazaninou. Před betonáží základů bude do výkopu položen zemnící pásek.

Zakládání objektu

Ideální navržené založení stavby rodinného domu je na monolitických betonových základových pasech s nadezdívkou krčků ze „ztraceného bednění“. Mezi tyto krčky budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, přípojka vody, plynu, případně vzduchotechniky. Tyto sítě budou vytaženy nad podkladní vyztuženou betonovou mazaninu provedenou na základové konstrukci.

Izolace proti vodě a radonu

Tyto izolace se dají realizovat v jedné úrovni ( dle radonového indexu pozemku ). Ideální je použít kompletní systém od jednoho dodavatele a to na bázi bitumenové stěrky vyztužené perlinkou. Pokud je dům podsklepen bude ve stejném systému provedena celá izolace spodní stavby, tedy vodorovné a svislé plochy.

Odvodnění

Dle podmínek v místě stavby je nutné řešit likvidaci dešťových vod a po případě podzemních vod ohrožujících základovou spáru. Pro likvidaci dešťových vod je bežné použít uceleného systému, který řeší akumulaci dešťové vody například pro zálivku v suchém období.

Přípojky

Veškeré napojení objektu na inženýrské sítě musí být navrženo v projektové dokumenatci, projednáno a schváleno správci a majiteli jednotlivých sítí. Správci inženýrských sítí dají technické podmínky pronapojení navrhované novostavby rodinného domu. Pro výstavbu přípojek je nezbyné koordinace postupu prací a to tak, že trasy přípojek pod vlastní stavbou budou provedeny v předstihu, před provedením podkladní betonové mazaniny.

Nosné zdivo

V současné době je dustupné velká škála materiálů na obvodové zdivo. Základními materiály jsou keramické pálené, betonové, betonové lehčené, dřevocementové. Je důležité rozdělit zdivo podle polohy ve stavbě a to na vnitřní zdivo, plní pouze nosnou funkci a obvodvé zdivo , které plní funkci nosnou a tepelně izolační.

Kam dál?