Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Autorský dozor stavby rodinného domu

Autorský dozor projektanta při výstavbě rodinného domu, je služba, kterou zajišťuje projektant. Účelem této formy dozoru je kontrola dodržování projektu při stavbě, použití projektem předepsaných výrobků a materiálů. V případě jejich záměny dozor porovná charakter změny a posoudí, zda je možné změnu realizovat a jaké další vlivy na stavbu změna vyvolá.

Autorský dozor na stavbě zejména

  • kontroluje soulad realizace se schválenou projektovou dokumentací
  • poskytuje vysvětlení k dokumentaci
  • operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby
  • povoluje změny a odchylky od schváleného projektu
  • dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí
  • zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, pokud změnu nelze zdokumentovat do stavebního deníku
  • spolupracuje s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů
  • kontroluje technologii provádění navržených částí stavby
  • spolupracuje s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů
  • provádí zápisy do stavebního deníku

Autorský dozor neřeší problémy související s cenou, termíny výstavby, provozní vztahy ani vztahy účastníků stavby.

Autorský dozor je zahájen na základě vyzvání stavebníkem a vykonává svou činnost dle potřeby stavby, je honorován podle hodinové sazby.

Kam dál?