Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavební a statická část dokumentace samostatně k objednání

Ke všem našim typovým projektům v nabídce na www.nasdum.cz či v katalogu NÁŠ DŮM nově nabízíme možnost objednat si pouze stavební a statickou část dokumentace rodinného domu.

Dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební povolení a objednávat ji můžete již od 20 800 Kč + DPH. Dokumentace bude zpracována vždy pro konkrétního stavebníka na konkrétní parcelu.

Obsah dokumentace stavební + statické části

B) Souhrnná technická zpráva

  • popis architektonického a stavebně technického řešení stavby

D) Dokladová část

Autorizace

  • oprávnění k projektové činnosti

F) Dokumentace objektů

Architektonické a stavebně technické řešení

Zobrazuje a určuje polohu hlavních konstrukcí, stanovuje materiálové řešení konstrukcí v objektu, zobrazuje vzhled domu a popisuje hlavní prvky použité v objektu.
Textová část: technická zpráva
Výkresová část: půdorysy základů, podlaží, střechy, řez(y) a pohledy v měřítku 1:100

Stavebně konstrukční část

Řeší základní statiku rodinného domu.
Textová část: technická zpráva, statické posouzení - statický výpočet hlavní nosné konstrukce s hlavními nosnými prvky
Výkresová část: skladbu stropu a výkres krovu v měřítku 1:100

Kam dál?