Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Územně plánovací informace

Slouží k poskytnutí předběžné informace územně plánovací informace o:

Územně plánovací informace Slouží k poskytnutí předběžné informace územně plánovací informace o:
  • podmínkách využívání a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu

Žadatel o územně plánovací informaci musí v žádosti vždy uvést konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem na změnu v území a konkrétního údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení nebo jiného opatření v území.

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání.

Žádost se podává na formulářích, k žádosti se připojí ve dvou vyhotoveních situační výkres. Vše je popsáno ve formuláři a jeho příloze. Územně plánovací informace je vlastně „návodem nebo seznamem“ co vše bude stavební úřad popřípadě dotčené orgány pro udělení povolení nebo souhlasu se stavbou vyžadovat.