Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Stavby bez ohlášení

Dle zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb. se jedná o část čtvrtou (stavební řád) hlavu 1, díl 1 Povolení a ohlášení. Předmětný je paragraf - §103.

Jedná se o stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které svým rozsahem a náročností patří mezi menší. Stavebník je může realizovat, aniž by svůj záměr ohlašoval příslušnému stavebnímu úřadu.

Jsou to například

  • stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, bez pobytových místností, vybrané stavby pro zemědělství, plnění funkcí lesa, stavby pro chovatelství, zimní zahrady, přístřešky – vždy s předepsaným omezením velikosti
  • vybrané stavby technické infrastruktury a doprovodných technických zařízení pro rozvod vody, energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění odpadních a dešťových vod a větrání
  • stožáry, antény a jiná zařízení, splňující předepsané podmínky
  • zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení
  • udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
  • terénní úpravy a zařízení malého rozsahu
  • stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby

Přesný popis staveb včetně požadovaných omezení naleznete ve zmiňovaném zákoně 183/2006 Sb. část čtvrtá, hlava 1, díl 1, paragraf - §103