Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Projektové podklady

Seznam podkladů, které jsou nezbytné pro zpracování kompletního projektu rodinného domu pro stavební povolení.

Předběžný souhlas

Stanovisko stavebního úřadu (stavební odbor místního úřadu) k možnosti výstavby vybraného rodinného domu na konkrétním pozemku.
K tomu slouží: Malý projekt

Podklady pro projektování rodinného domu

Soupis požadovaných podkladů nutných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

 • Územní rozhodnutí pro danou lokalitu – pokud je vydáno [vydává stavební úřad]
 • Obecně technické podmínky dotčeného území (uliční čára, požadovaný sklon střechy apod.) [vydává stavební úřad]
 • Inženýrskogeologický průzkum dotčeného území
 • Hydrogeologický průzkum dotčeného území
 • Radonový průzkum dotčeného území
 • Snímek katastrální mapy
 • Situace dotčeného území
  • půdorysné rozměry pozemku a přilehlých komunikací (polohopis)
  • včetně zaměření a specifikace vzrostlé zeleně
  • výškové poměry pozemku a přilehlých komunikací (výškopis)
  • orientace ke světovým stranám
 • Místa a podmínky napojení inženýrských sítí – poloha a hloubka vedení, dimenze, podmínky napojení [vydávají jednotliví správci sítí; jejich seznam a kontakty získáte na stavebním úřadě]
  • vodovod (příp. umístění a parametry studny)
  • kanalizace (příp. podmínky likvidace splaškových vod – např. ČOV)
  • elektřina (umístění elektroměru - kiosek)
  • plyn (umístění plynoměru - kiosek)
  • telefon
  • likvidace dešťových vod (je-li v lokalitě řešena)
  • požární vodovod (vzdálenost hydrantu nebo požární nádrže)

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení je autorizovaná projektová dokumentace rodinného domu určená pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení, k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.

Obsah projektu stavby

Textová část

 • průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, doklady, zásady organizace výstavby.

Výkresová část

 • Stavební část – technická zpráva, výkresy základů, přízemí, patra, střechy, řezu(ů), pohledů.
 • Statická část – statický výpočet, případně výkresy stropu, krovu.
 • Vytápění – výpočet potřeby tepla, TUV, otopná tělesa, zdroj tepla, rozvodné potrubí, schéma vytápění.
 • Zdravotechnika (vodovod + kanalizace, plynovod) – spotřeba vody, plynu, splaškových vod, dešťové vody, rozvodné potrubí, zařizovací předměty, výkresy rozvodů kanalizace, vody, plynu.
 • Elektroinstalace – výpočet požadovaného příkonu, přívodní vedení, vnější vlivy, domovní rozvodnice, provedení elektroinstalace, ochrana před nebezpečným dotykem, hromosvod, elektroměrový rozvaděč, domovní rozvaděč.

Projektová dokumentace je zpracována v pěti vyhotoveních (t.j. v dostatečném počtu pro účely stavebního řízení).

Stavební povolení

 • Doklad o vlastnictví (získáte na příslušném katastrálním úřadě)
  • snímek pozemkové mapy
  • výpis z evidence nemovitostí
  • informace o sousedících pozemcích
 • Vyjádření dotčených institucí a účastníků stavebního řízení – správci sítí, hygiena, sbor požární ochrany, majitelé sousedících pozemků. (jejich seznam a kontakty získáte na stavebním úřadu)
 • Zapracování požadavků a stanovisek do projektové dokumentace. (po dohodě provede zhotovitel projektové dokumentace)
 • Podání žádosti o stavební povolení. V případě výstavby rodinného domu je stavební řízení většinou sloučeno s územním řízením. (formulář získáte na stavebním úřadě; tamtéž žádost oproti potvrzení podáte)
 • Vydání stavebního povolení. (stavební povolení s případnými připomínkami a požadavky vydá stavební úřad a předá je k vyjádření všem účastníkům řízení)
 • Nabytí pravomoci stavebního povolení.