Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Pasport stavební parcely

Jedná se o celkové zhodnocení stavební parcely s ohledem na její umístění (lokalita, dopravní infrastruktura, cenové relace, sousedství), vhodnost pro zástavbu, podmínky pro napojení na inženýrské sítě apod. Zhodnocení komplexně shromažďuje veškeré důležité vlastnosti daného pozemku, a tím umožňuje kupujícímu podložené rozhodování o vhodnosti pozemku pro zamýšlenou výstavbu a následnou koupi.

Ne na každé parcele jde cokoliv postavit, natož tam následně komfortně bydlet.

Základní obsah:

dokumentace stávajícího stavu

 • snímek pozemkové mapy
 • informace z evidence nemovitostí včetně sousedních parcel
 • fotodokumentace parcely vč.okolních významných krajinných dominant a staveb

zhodnocení parcely

 • popis lokality
 • prodejní cena v okolí obvyklá
 • tvar, svažitost, orientace ke sv. stranám, sousedství
 • napojení na inž. sítě a komunikace
 • ochranná pásma, chráněné krajinné oblasti
 • regulativy dané územním plánem obce
 • možná zastavěnost parcely, bytové plochy
 • obecně technické podmínky pro výstavbu

Rozšířený obsah:

 • popis základových podmínek /geofond/
 • příslušný výkres – kopie územního plánu obce
 • zasažení parcely hlukem