Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Energetický posudek domu

Energetický posudek je komplexním rozborem Vašeho domu z hlediska hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich dopadu na snížení energetické náročnosti objektu, ceny jednotlivých stavebních opatření a zhodnocení návratnosti investic.

Co získáte:

  • 2x zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy stávajícího stavu a stavu po stavebních úpravách

informaci o:

  • součiniteli prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (stávajících, doporučených, požadovaných,…)
  • skladbě konstrukcí - tloušťky tepelných izolací odpovídající normovým požadavkům
  • orientační ceně výrobků a materiálů
  • orientační ceně konkrétních opatření
  • spotřebě energie na provoz domu ovlivněné jednotlivými i celkovými opatřeními
  • možnosti volby rozsahu stavebních opatření
  • potřebě tepla na vytápění domu ve vztahu k cenám stavebních opatření jednotlivých i celkových
  • návratnosti investic jednotlivých i celkových opatření
  • porovnání nákladů na vytápění v závislosti na zdroji vytápění
Kompletní informace na www.energetickyposudek.cz

Energetický posudek rodinného domu