Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Doplňkové projekty a služby

Osazení domu na pozemek

Osazení domu na parcelu řeší výškopisné a polohopisné umístění domu na pozemku a připojení na inženýrské sítě (vodu, elektřinu, kanalizaci, plyn). V rámci osazení domu se řeší také likvidace dešťových a splaškových vod (ČOV, žumpa), a ochrana proti radonu. Osazení domu je součástí potřebné dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb..

16 335 Kč

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí budovu podle spotřeb energií (vytápění, chlazení, větrání, ohřev teplé vody, spotřeba elektřiny) a je součástí potřebné dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 62/2013 Sb..

5 082 Kč

Situace pro územní informaci

Situace pro územní informaci je zákres rodinného domu do katastrální mapy.

1 573 Kč

Projekt typové garáže

Zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt typové garáže v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Lze si vybrat garáž určenou pro jedno nebo dvě auta a dle tvaru střechy.
V základní nabídce je střecha sedlová nebo valbová.
Obsah dokumentace: technická zpráva, základy, půdorys garáže, půdorys střechy, pohledy, krov v měř. 1:100.

3 146 Kč
k typovému projektu zdarma

Projekt typové žumpy

Zákazníkům, kteří si objednali projekt rodinného domu ke stavebnímu povolení, nabízíme projekt monolitické žumpy v projektovém stupni dokumentace pro stavební povolení. Žumpa nebo-li bezodtoková jímka slouží ke shromažďování splaškových vod, které jsou pak pravidelně vyváženy fekálním vozem do čistírny odpadních vod.
Obsah dokumentace: technická zpráva, půdorys a řez v měř. 1:100.

3 146 Kč
k typovému projektu zdarma

Tepelné čerpadlo

Řešení vytápení rodinného domu pomocí tepelného čerpadla.

6 413 Kč

Projekt ČOV

Pokud není možné rodinný dům připojit na kanalizační řad, je potřeba řešit likvidaci splaškových vod na vlastním pozemku. Jednou z možností je umístění biologické čistírny odpadních vod, která splaškové vody přečistí.

10 043 Kč

Projekt centrálního vysavače

Součástí typové projektové dokumentace rodinného domu pro stavební povolení je projekt centrálního vysavače. Výhodou je osazení jednotky centrálního vysavače do vedlejších prostor (technická místnost, garáž, komora) a umístění vysavačových zásuvek většinou v hale, na chodbách a v kuchyni. Po zasunutí hadice do vysavačové zásuvky je vysavač funkční.
Obsah dokumentace: technická zpráva, schéma půdorysů podlaží a cenová nabídka.

1 573 Kč
k typovému projektu zdarma

Orientační propočet RD

Orientační kalkulace nákladů na realizaci rodinného domu členěná po základních etapách stavby. Slouží pro orientační stanovení ceny výstavby a jednotlivých etap.

1 573 Kč

Výkazy

Výkaz výměr je položkový rozpočet bez uvedených cen. Slouží jako podklad pro nacenění domu stavebními firmami. Položkový rozpočet stanovuje orientační cenu rodinného domu v průměrných cenách trhu. Ceny jsou stanovovány pro každý rok na základě předchozích realizací, při zohlednění meziročního inflačního nárůstu v oboru stavebnictví.

Výkaz výměr vč. položkového rozpočtu 11 858 Kč *

Inženýrská činnost


Vyřízení stavebního povolení pro stavby v okolí Prahy 24 503 Kč **

Změny projektové dokumentace

Cena změn je kalkulována individuálně dle rozsahu požadovaných prací.

Stavební a statická část: 787 Kč / hod.

Cena změn je kalkulována individuálně dle rozsahu požadovaných prací.

Jednotlivé profese: 3 700 Kč / profese

* Přesná cena je závislá na velikosti a standardu rodinného domu.
** Cena bez poplatků a víceparé spojené s vyřízením vyjádření.
Uváděné ceny jsou včetně DPH.