Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | Projekty rodinných domů s dotací www.bonusdum.cz


Adaptace - Rekonstrukce – Sanace

STÁŘÍ MŮŽE BÝT VÝHODOU: Nebojte se adaptace, rekonstrukce či sanace domu - lokalitu, městskou čtvrť ani okolní vybavenost a infrastrukturu nevybudujete, ale dům přestavět – zadaptovat či zrekonstruovat můžete!

Co je Adaptace........ v architektuře a stavebnictví chápána jako úprava budovy nebo prostorů pro jiné použití ( změnu funkce ) většinou v rozsahu stávajícího objektu a obvykle tak, že se zachová jejich půdorys, obvodové zdivo a podobně. Zachování objemu, půdorysu, obvod. zdiva stávajícího – adaptovaného objektu však není podmínkou.

Co je Rekonstrukce........ v architektuře a stavebnictví je to výraz pro fyzický návrat ke staršímu nedochovanému stavu nebo pro znázornění zaniklé podoby takového stavu. Základem slova je konstrukce (stavba, forma, skladba), s předponou re (znovu-postavení, znovu-sestrojení). Je to však obecný termín, který se používá i v jiných oborech.

Co je Sanace........ v architektuře a stavebnictví lze definovat jako přijetí opatření k nápravě škod způsobených užíváním stavby, lidskou činností či povětrnostními vlivy.

Než starší dům nebo byt koupíte, nechte si vždy zpracovat pasport domu - jedná se o komplexní technické vyhodnocení stavu domu (bytu), které napomáhá kupujícímu (i prodávajícímu) zjistit skutečný stav domu, vady a poruchy domu, budoucí náklady spojené s odstraněním vad a poruch, náklady spojené se snížením energetické náročnosti domu a návratnost investic.

Příprava adaptace, rekonstrukce, sanace:

Náklady na důkladnou a podrobnou přípravu stavby (včetně průzkumů a dokumentace stávajícího stavu) - adaptace, rekonstrukce, sanace nikdy nedosahují výše nákladů na odstranění závad způsobených nedostatečnou přípravou, pracnost a tedy i cena přípravy adaptace, rekonstrukce, sanace je většinou větší jak příprava novostavby.

1) Dokumentace stávajícího stavu

půdorysy, řezy, pohledy, instalace, detaily, fotodokumentace

2) Studie – návrh

prokáže možnosti dispozičního, tedy funkčního a prostorového tedy formy navrhovaného řešení a upřesní potřebný rozsah průzkumových prací

3) Stavebně – technický průzkum

jeho rozsah a podrobnost zpracování vychází ze studie - navrhovaného řešení, a stávajícího techn. stavu objektu

4) Dokumentace pro stavební povolení

v rozsahu daném vyhl. č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a stavebního zákona 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, tak, aby v souladu se svým účelem splňovala podmínky pro:

  • ohlášení stavby
  • žádost o stavební povolení
  • oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení

5) Projekt stavby

zvolit nutný a potřebný rozsah zpracování a počítat s určitou reservou pro případy skrytých vad technického stavu objektu

6) Dokumentace pro výběr zhotovitele – Výkaz výměr a prací

podklad pro možnost poptávky ale především pro možnost porovnání a vyhodnocení cenových nabídek jednotlivých potencionálních dodavatelů prací, materiálu a výrobků
Realizace adaptace, rekonstrukce, sanace:

7) Dozor při realizaci stavby/autorský, technický/

autorský a technický dozor by měl být již přítomen při výběru dodavatele stavby, uzavírání smluvního vztahu mezi objednatelem a dodavatelem, nároky na výkon dozoru při realizaci adaptace, rekonstrukce nebo sanace jsou podstatně náročnější jak u novostavby