Pravidla Anketa NÁŠ DŮM 2012

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel ankety NÁŠ DŮM 2012 na www.nasdum.cz (dále jen „anketa“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené ankety. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátor ankety

 • Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.
  se sídlem:
  Na Zvoničce 1042/12
  147 00 Praha 4
  Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66694.

2. Termín a místo konání ankety

 • Anketa probíhá na území České republiky od 15. 6. do 31. 7. 2012 (dále jen „místo konání ankety“ a „doba konání ankety“).

3. Účastník Ankety

 • Ankety se může zůčastnit každa fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky(dále jednotlivě jen „Účastník“ a společně „Účastníci“).
 • Ankety se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Ankety, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem Ankety, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
 • Každý Účastník má právo účastnit se Ankety pouze jednou a vyhrát tak vždy maximálně jednu cenu. Za platné vyplnění Ankety pro zařazení do slosování o výhry se považuje úplné vyplnění odpovědí u všech požadovaných otázek spolu s vyplněním povinných a pravdivých kontaktních údajů Účastníka.

4. Výherce cen v rámci ankety

 • Výhercem v anketě se stane Účastník, který splní pravidla ankety - vyplněním a odesláním odpovědí v rámci ankety, která se nachází na www.nasdum.cz a bude slosován.
 • Výherce cen v rámci Ankety určí slosování, které proběhne po ukončení stanovené doby konání ankety a to nejpozději do 14 dní po jejím ukončení. Do slosování bude každý účastník zařazen pouze jedenkrát.

5. Seznam výher a jejich pravidla

 • První slosovaný získá jako výhru projekt libovolného rodinného domu z nabídky typových projektů rodinných domů společnosti Ateliér NÁŠ DŮM s.r.o., a to zcela ZDARMA. Projektem rodinného domu se rozumí Typový projekt pro stavební povolení (v hodnotě 33 800 Kč včetně DPH) v energetické třídě C v rozsahu stanoveném na stránkách www.nasdum.cz - viz www.nasdum.cz/vzorovy-projekt-rodinneho-domu/typovy-projekt-pro-stavebni-povoleni.
 • Druhý až čtvrtý slosovaný získá jako výhru Projekt individuálního rodinného domu za cenu Projektu typového rodinného domu společnosti Ateliér NÁŠ DŮM s.r.o.. Projektem individuálního rodinného domu se rozumí projekt pro stavební povolení v rozsahu stanoveném na stránkách www.nasdum.cz - viz www.nasdum.cz/vzorovy-projekt-rodinneho-domu/typovy-projekt-pro-stavebni-povoleni. Projektem individuálního rodinného domu se pro tento účel rozumí dům v energetické třídě C, v rozsahu ceny realizace cca do 6 000 000 Kč (bez DPH). Cenou Projektu typového rodinného domu se rozumí 33 800 Kč (včetně DPH).
 • Pátý až desátý slosovaný získá jako výhru Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) k projektu rodinného domu z nabídky společnosti Ateliér NÁŠ DŮM s.r.o. ZDARMA. Průkazem energetické náročnosti budovy je zpracován v rozsahu stanoveném na stránkách www.nasdum.cz - viz www.nasdum.cz/vzorovy-projekt-rodinneho-domu/prukaz-energeticke-narocnosti-budovy.

6. Předání výher

 • Jména výherců cen v rámci slosování ankety budou zveřejněna na internetových stránkách www.nasdum.cz a to nejpozději do dvou týdnů od ukončení ankety organizátorem. Informace o výhře bude zároveň zaslána na příslušnou emailovou adresu vyplněnou v dotazníku ankety. Výhru je možné uplatnit pouze u organizátora ankety a platnost všech výher je omezena do 11. 3. 2013, po tomto datu se neuplatněné výhry pokladájí za neplatné. V případě nemožnosti výhru uplatnit či jejím odmítnutím výhercem nebo v případě nedodržení některé ze stanovených podmínek, propadají tyto výhry bez náhrady organizátorovi ankety.

7. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor není odpovědný za funkčnost webových stránek www.nasdum.cz, poštovní služby, služby elektronické pošty ani jiné způsoby doručení, neodpovídá za nedoručení Účastníkem zaslané Ankety a/nebo nedoručení výher.
 • Účast v anketě ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, nebo upravit pravidla ankety, stanovené výhry, či anketu úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.nasdum.cz.
 • Účastí v anketě uděluje každý účastník svůj souhlas s pravidly ankety a zavazuje se je plně dodržovat a zároveň souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherců na internetových stránkách www.nasdum.cz na dobu neurčitou.
 • Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z Ankety ty účastníky, kteří porušili tato Pravidla, cíleně narušili nebo se pokoušeli narušit fungování platformy ankety na www.nasdum.cz a/nebo zkreslit celkové výsledky Ankety, a to jakýmkoliv způsobem.
 • Účastník ankety bude z ankety vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků ankety či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi ankety k získání výhry.
 • Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.nasdum.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze společnosti Ateliér NÁŠ DŮM s.r.o., se sídlem Na Zvoničce 1042/12, PSČ:147 00 - Praha 4, Česká republika, IČ: 25748602, jakožto správce.
 • Tyto Pravidla jsou po dobu konání Ankety k dispozici na webové stránce Organizátora - www.nasdum.cz.

V Praze dne 13. 6. 2012.