Pravidla Anketa KM Beta

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel ankety KM Beta na www.nasdum.cz (dále jen „anketa“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené ankety. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Organizátor ankety

 • Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.
  se sídlem:
  Na Zvoničce 1042/12
  147 00 Praha 4
  Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66694.

2. Termín a místo konání ankety

 • Anketa probíhá na území České republiky od 3. 9. do 30. 9. 2012 (dále jen „místo konání ankety“ a „doba konání ankety“).

3. Účastník Ankety

 • Ankety se může zůčastnit každa fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky(dále jednotlivě jen „Účastník“ a společně „Účastníci“).
 • Ankety se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Provozovateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Ankety, jakož i osoby blízké těmto osobám. V případě, že některá z těchto osob se stane výhercem Ankety, výherce ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.
 • Každý Účastník má právo účastnit se Ankety pouze jednou a vyhrát tak vždy maximálně jednu cenu. Za platné vyplnění Ankety pro zařazení do slosování o výhry se považuje úplné vyplnění odpovědí u všech požadovaných otázek spolu s vyplněním povinných a pravdivých kontaktních údajů Účastníka.

4. Výherce cen v rámci ankety

 • Výhercem v anketě se stane Účastník, který splní pravidla ankety - vyplněním a odesláním odpovědí v rámci ankety, která se nachází na www.nasdum.cz a bude slosován.
 • Výherce cen v rámci Ankety určí slosování, které proběhne po ukončení stanovené doby konání ankety a to nejpozději do 14 dní po jejím ukončení. Do slosování bude každý účastník zařazen pouze jedenkrát.

5. Seznam výher a jejich pravidla

 • Výhry pro účastníky ankety poskytuje partnerská firma KM Beta a.s..
 • Ze všech účastníků, kteří řádně vyplní anketu, bude vylosováno 10 výherců, kteří získávají nárok na:
  • 50% slevu na projekt rodinného domu
  • 30% slevu na tašku základní
  • 10% slevu na betonové a plastové střešní doplňky
  • 25% slevu na zdící systém SENDWIX
  • 41% slevu na cihelný systém PROFIBLOK
  • 25% slevu na suché maltové směsi PROFIMIX
 • Slevy platí při uzavření objednávky materiálu do konce roku 2013.
 • Projektem rodinného domu se rozumí typový projekt z nabídky společnosti Atelier NÁŠ DŮM s.r.o. (v max. hodnotě 33 800 Kč vč. DPH) v energetické třídě C v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
 • Sleva ve výši 50% z ceny projektu bude odečtena pouze při odběru materiálů od společnosti KM Beta a.s. které budou v projektu rodinného domu použity.
 • Výše poskytované slevy z typového projektu (16 900 Kč vč. DPH) může být ve stejné výši (16 900 Kč vč. DPH) odečtena i od ceny individuálního projektu rodinného domu objednaného u společnosti Atelier NÁŠ DŮM s.r.o.. Sleva ve výši 16 900 Kč vč. DPH bude odečtena z ceny individuálního projektu pouze při odběru materiálů od společnosti KM Beta a.s. které budou v projektu rodinného domu použity.

6. Předání výher

 • Jména výherců cen v rámci slosování ankety budou zveřejněna na internetových stránkách www.nasdum.cz a to nejpozději do dvou týdnů od ukončení ankety organizátorem. Informace o výhře bude zároveň zaslána na příslušnou emailovou adresu vyplněnou v dotazníku ankety. Výhru je možné uplatnit pouze u organizátora ankety a jejího partnera. V případě nemožnosti výhru uplatnit či jejím odmítnutím výhercem nebo v případě nedodržení některé ze stanovených podmínek, propadají tyto výhry bez náhrady organizátorovi ankety.

7. Práva a povinnosti organizátora

 • Organizátor není odpovědný za funkčnost webových stránek www.nasdum.cz, poštovní služby, služby elektronické pošty ani jiné způsoby doručení, neodpovídá za nedoručení Účastníkem zaslané Ankety a/nebo nedoručení výher.
 • Účast v anketě ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Organizátor ankety si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit, nebo upravit pravidla ankety, stanovené výhry, či anketu úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.nasdum.cz.
 • Účastí v anketě uděluje každý účastník svůj souhlas s pravidly ankety a zavazuje se je plně dodržovat a zároveň souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména výherců na internetových stránkách www.nasdum.cz na dobu neurčitou.
 • Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírají vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora či zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit z Ankety ty účastníky, kteří porušili tato Pravidla, cíleně narušili nebo se pokoušeli narušit fungování platformy ankety na www.nasdum.cz a/nebo zkreslit celkové výsledky Ankety, a to jakýmkoliv způsobem.
 • Účastník ankety bude z ankety vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků ankety či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi ankety k získání výhry.
 • Soutěžící svým souhlasem o použití svých osobních údajů na www.nasdum.cz (dále jen „údaje“) potvrzuje souhlas s jejich zařazením do databáze společnosti Ateliér NÁŠ DŮM s.r.o., se sídlem Na Zvoničce 1042/12, PSČ:147 00 - Praha 4, Česká republika, IČ: 25748602, jakožto správce.
 • Tyto Pravidla jsou po dobu konání Ankety k dispozici na webové stránce Organizátora - www.nasdum.cz.

V Praze dne 1. 9. 2012. - aktualizováno dne 10. 9. 2012.